Ön Lisans, Lisans Sınav Yönetmeliği

Önlisans, Lisans Sınav Yönetmeliği

 

 

ESOGÜ ÖNLİSANS LİSANS ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ(1)
I. Bölüm
Kapsam
 
Kapsam
Madde1(14)-Bu yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan tüm fakülteleri ve yüksekokullarının lisans, önlisans öğretimi ile sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirler.
 
II. Bölüm
Kayıtlar
 
Kesin Kayıt
Madde 2(14)-Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açtığı sınavda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmış olan ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adayların doğrudan başvuruları ile kesin kayıtları yapılır.
Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar kanun hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. (13)
 
Danışmanlık
Madde 3-Kayıt yaptıran her öğrenci için, öğretim yılı başında ilgili bölüm başkanınca bölümün öğretim üye veya görevlileri arasından bir danışman belirlenir. Danışman, öğrenciyi izler ve yardımcı olur. Öğrenci alacağı dersleri her yarıyılın başında belirler. Alacağı dersleri danışmana onaylatan öğrenci derslere kayıt yaptırabilir. Bölüm başkanı danışmandan, öğrenci ile ilgili bilgi isteyebilir.
 
Kayıt Yenileme
Madde 4(14)- Öğrenci tüm öğretim süresince her yarıyıl başında ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yarıyıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 
 
Yatay ve Dikey Geçişler
Madde 5(12)-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına yatay ve dikey öğrenci geçişleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
 
Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Madde 6(14)- Öğrencilerden Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda her yarıyıl için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretimde ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, her yarıyıl başındaki kayıtların son gününe kadar ödenir. Ekle-sil süresi içindeki kayıt koşulları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyılda kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Azami öğrenim süresi içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili yarıyıl için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra Üniversite Senatosunca belirlenecek ve kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı yarıyıl için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 50, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde % 300 fazlası ile hesaplanır.
Azami süre içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı yarıyıl için bu maddenin ikinci fıkrasında açıklanan hesaba göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır.
 
 
 
III. Bölüm
Öğretim
 
Öğretim Yılı
Madde 7(14)-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 öğretim günü olup kayıt ve sınav süreleri hariç 14 haftadır. Gerektiğinde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Senatoca her yıl belirlenir ve ilan edilir.
 İlgili yönetim kurulunun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
 
Öğretim Süresi
Madde 8(8)-Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bu yönetmeliğe göre yapılacak öğretimin normal süresi önlisans programlarında iki yıl (dört yarıyıl), lisans programlarında dört yıldır (sekiz yarıyıl).
 
Dersler ve Öğretim Planı
Madde 9(11) -Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli ve isteğe bağlı olarak üç gruptur. Zorunlu dersler öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin seçerek almak zorunda olduğu ve çoğunluğu kredili derslerdir. İsteğe bağlı dersler, öğrencinin alıp almamakta serbest olduğu, ancak ilgi duyduğu belli konularda bilgisini arttırmak amacını taşıyan kredisiz derslerdir ve mezuniyet değerlendirmesine katılmaz.
          Derslerin öğretim süresince yarıyıllara dağılımı, haftalık teorik, laboratuvar ve her türlü uygulama çalışmalarının saati, kredi değeri ve olması halinde ön koşulları bölümce düzenlenerek, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Bir derse kayıt olmak için başarılmış olması veya sınava girme hakkı alınmış olması gereken derse ön koşul dersi adı verilir. Ön koşullu derslerin kredi toplamı, ilgili bölüm veya program dersleri toplam kredisinin %20'sini aşamaz.
            Öğrenci, programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli derslerden gerekli sayıda almak ve başarmakla yükümlüdür.
 
Kredi Yükü ve Ders Kaydı
Madde 10(14)-Bir öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin kredi değeri toplamı en az 15 en çok 22 ’ dir.
Ancak bir yarıyılda programına uygun ders bulunmayan öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi değeri toplamı 15'den az olan derslere kayıt yaptırabilir. 
          Genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olan öğrenciler danışmanlarının onayıyla bir yarıyılda toplam 30 kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.
 
Ders Değiştirme, Ekleme ve Silme
Madde 11(14) - Bir öğrenci danışmanının onayı ile Senato tarafından belirlenen ekle-sil süresi içinde kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir.
 
Derslere Devam Zorunluluğu
Madde 12(11)- Öğrenci teorik ders çalışmalarının %70'ine, laboratuvar ve uygulama çalışmalarının %80'ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. 
          Kayıt olduğu derslere akademik izinli olduğu için devam edemeyen öğrencinin başarı notu değerlendirmesi İZ notu verilerek yapılır. İZ notu ortalamaya katılmaz. Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye devam etmediği dersten DZ notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. İZ veya DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır.
           Dersi İZ veya DZ notu dışında tekrar etmek zorunda olan öğrencilerden devam zorunluluğu aranmaz; ancak öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği koşullara uymak zorundadır.
 
 
IV. Bölüm
Sınavlar ve Değerlendirme
 
Derslerin Kredi Değerleri
Madde 13(14) - Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.
Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı ders ve uygulamalarda özel kredilendirme yapılabilir. Not ortalamasına katılmayan dersler kredilendirilmez.Ancak, bu dersler için cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödenir.
 
Sınavlar
Madde 14(11) -Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Bu sınavların tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde öğrencilere duyurulur.
Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir ve öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi değerlendirmelerin toplam ağırlığı % 30'dan az ve % 70'den çok olamaz.
Proje, laboratuar ve uygulama esasına dayanan derslerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur.
 
 
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 15(11)-Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve her hangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.
 
Mazeret Sınavları
Madde 16(4)- Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır.
Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencinin mazeret sınavının ne zaman yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Mazeretle ilgili başvuru, mazeretin süresi içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.
Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır.
 
Değerlendirme ve Notlar
Madde 17(11)-Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak belirlenir.
          Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda başarı notu olarak o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:
 
 
 
 
Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi
AA 4.00 Pekiyi
BA 3.50 İyi-Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta-İyi
CC 2.00 Orta
DC 1.50 Geçer-Orta
DD 1.00 Geçer
FF 0.00       Başarısız
 
             FF sınırı 100 üzerinden 35 değerinin altında olamaz. Not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:
             a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
             b) İZ (Akademik izinli) notu, akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ   notu aldığı dersi tekrar eder. Akademik uyarısı olan ve bu uyarıyı kaldıran öğrenci daha önce DD, DC notu aldığı İZ notlu dersleri tekrar etmeyebilir.
             c) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.
             ç) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
             d) (14)-  MU (Muaf) notu, İlgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur. Ayrıca, yatay geçiş yolu ile veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca kabul edilen eşdeğer dersler için de (MU) notu verilir.
             e) TN (Tamamlanmayan) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden öğretim elemanı tarafından öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna dönüşür.
             f) GM (Girmedi) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir.
             g) EK (Eksik) notu, girmediği sınavı nedeni ile GM notu bulunan öğrencinin devamsız veya akademik izinli olmadığı durumda başarı notu değerlendirmesi için verilir. Mazeret sınavı sonunda aldığı not girmediği sınavlardan dilediği birinin yerine sayıldıktan sonra, varsa diğer GM notları sıfır olarak değerlendirilerek EK notu öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı harf notuna dönüştürülür.
             ğ) SD (Sorumlu değil) notu, programda var olan ancak bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin sorumlu olmadığı dersin notudur. SD notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.
 
Not Ortalamaları
Madde 18(12)-Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapılırsa “yarıyıl not ortalaması”, üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında “genel not ortalaması” elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlanıldığında sadece en son alınan dersin notu genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Öğrenci ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu bu yönetmeliğin 17. Maddesine göre harf notuna dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı Senatoca belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar genel not ortalamasına katılır.
Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesine kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı dersleri için verilen. MU (Muaf) notları genel not ortalamasına katılmaz.
 
Başarılı ve Başarısız Öğrenciler
Madde 19(14)- Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1,80’in altında ise; açılması halinde, öncelikle DC ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı bir dersi alamaz. Genel not ortalaması 1,80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci ise; açılması halinde, DD ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı dersleri alabilir. Ders tekrarı ile genel not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır. Öğrencinin akademik yetersizlik durumunda geçen süresi toplam öğretim süresinden sayılır.
Her yarıyıl başında en az 15 kredilik ders veya bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile 15 krediden az ders alıp, tüm dersleri normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayan bir öğrencinin; yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 ise yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 ise yarıyıl yüksek şeref öğrencisi kabul edilir. Ancak öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası ve ilgili yarıyılda FF notu almamış olması gerekir.
 
 
Ders Tekrarı
Madde 20(3)-Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dahildir. Bir dersin tekrarı aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir.
a-Bir dersten FF veya YZ notu alan öğrenci bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
b(3)- DC ve DD notu alınan derslerin tekrarı öncelikle bulunulan yarıyıldan geriye doğru giderek yapılır.
c-Öğrenci DC ve altında not aldığı bütün derslere kaydolurken Madde 10’da belirtilen kredi sınırlarına uymak zorundadır.
d-Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa öncelikle üst sınıfın dersi alınır.
e-Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu derslerden en çok 6 tanesini tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır. Ancak, akademik yetersizlik uyarısı nedeniyle alınmak zorunda olunan dersler bu sayının dışındadır.
f-Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler ilgili kurul tarafından belirlenir. Seçmeli bir dersten FF veya YZ alan öğrenci o ders yerine programdaki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.
 
 
Azami Öğrenim Süreleri
Madde 21(14)-Öğrencilere önlisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; açılması halinde yaz okulu ve hazırlık sınıfı hariç önlisans için dört yıl, lisans için yedi yıldır.
Mezun olabilmek için başarması gereken toplam kredilerinin lisansta en az % 75’ini, önlisansta en az % 50’sini başarı ile tamamlamış öğrenci son sınıf öğrencisi sayılır.
Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu programa her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre alacakları her bir ilave ders için kredi başına bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenecek olan katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
 
 
Diploma Şartları
Madde 22(3)-Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında tüm derslerden en az DD veya YT notu alması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları bu yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir.
 Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir.
 
Başarı Belgeleri
Madde 23(5)-Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar “Şeref Öğrencisi”, 3.50-4.00 olanlar “Yüksek Şeref Öğrencisi” olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.
Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.
 
V. Bölüm
Diğer Hükümler
Akademik İzin
Madde 24(3)(8)(13)-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özürünü belgeleyen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 
Geçici Madde 1-Fakülte veya Yüksekokullarda organların oluşturulamadığı durumlarda üniversite organları yetkilidir.
 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 25-Uygulanmakta olan Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 1997–1998 öğretim yılının başlaması ile yürürlükten kalkar.
 
               
 
VI. Bölüm
Yürürlük
 
Yürürlük
Madde 26-Bu yönetmelik 1997–1998 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 27(8)-Bu yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
____________________________________
(1)         09.07.1997 gün ve 23044 sa.R.G.
(2)                 20.09.1997 gün ve 23116 sa.R.G.
(3)                 23.06.1999 gün ve 23734 sa.R.G.
(4)                 10.08.2000 gün ve 24136 sa.R.G.
(5)                 21.06.2001 gün ve 24439 sa.R.G.
(6)        31.01.2002 gün ve 24657 sa.R.G.
(7)        12.10.2003 gün ve 25257 sa.R.G.
(8)        13.06.2006 gün ve 26197 sa.R.G
(9)        17.09.2006 gün ve 26292 sa.R.G.
(10)      14.12.2006 gün ve 26376 sa.R.G.
(11)       20.03.2008 gün ve 26822 sa.R.G.
(12)       09.07.2010 gün ve 27636 sa.R.G.
(13)      14.03.2011 gün ve 27874 sa.R.G.
(14)      05.08.2011 gün ve 28016 sa.R.G.
 
 
YÖNETMELİKLE İLGİLİ SENATO KARARLARI
 
 
- (24.09.1997 gün ve 25/2 sayılı Senato Kararı) : Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu’nun 37/4 sayılı, öğrenim süresi ve öğrencilerin tabi olacakları yönetmeliklerle ilgili kararının aşağıdaki şekliyle kabulüne karar verilmiştir.
“Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin bölümlerinden ders almaya başladıkları öğretim yılında yürürlükte olan yönetmeliğe tabi olmalarına”.
 
- (05.04.2000 Tarih ve 8/1 Sayılı Senato Kararı) : ESOGÜ Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21.Maddesi kapsamında olan öğrencilerden;
             a) Normal öğrencilerle birlikte derse devam ederek yıl içi değerlendirmeleri bulunanlar aynı kümede birlikte değerlendirilerek başarı notları belirlenir.
             b) Yıl içi notları olmaksızın normal öğrencilerle birlikte veya ayrı olarak girdikleri sınavlarda aldıkları not, başarı notu olarak 50 CC olmak üzere harf notu aralıkları belirlenerek değerlendirilir.
 
-(21.02.2001 gün ve 7/1 Sayılı Senato Kararı):Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.08.1991 tarih ve 2811/14498 sayılı yazıları ekindeki 19.08.1991 tarih, 91.30.920 sayılı Yürütme Kurulu Kararının (a) Maddesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversitelerde zorunlu ve kredili ders olarak okutulmasına yönelik kararı uyarınca;
             Üniversitemiz Tıp Fakültesi dışındaki birimlerde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin zorunlu ve kredili olarak okutulmasına, bu ders alındığında kredi limitinin (22+2) olarak sınırlandırılmasına  karar verilmiştir.
 
-(23.10.2002 gün ve 30/3 sayılı Senato Kararı): Üniversitemiz lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları koşulu ile lisansüstü programlarda verilen derslere kayıt yaptırabilmelerine ve bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabileceklerine karar verilmiştir.
 
a)       Söz konusu kaydın öğrencinin mezuniyet yılında yapılması,
b)       Lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmak kaydıyla, lisansüstü derslerden en fazla 3 ders alması
c)       ve herhangi bir dersin hem lisans hem yüksek lisans programında zorunlu kredi hesabına katılmaması (her üç Lisansüstü ders de lisans diploması almak için zorunlu olan kredi hesabında yer alıyorsa öğrenci bu dersleri lisansüstü eğitimine saydıramaz) 
 
 
-(31.05.2006 gün ve 11/4 sayılı Senato Kararı): Üniversitemiz Ölçme
ve Değerlendirme Sistemi ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS=ECTS) arasındaki dönüşümün aşağıda gösterildiği gibi uygulanmasına karar verilmiştir.
 
YEREL (ESOGÜ) NOTLARININ ECTS (AKTS) 
NOTLARINA DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ
     
ESOGÜ NOTU
ECTS NOTU
TANIM
AA
A
Mükemmel
BA
BB
B
Çok İyi
CB
C
İyi
CC
D
Orta
DC
E
Geçer
DD
FF
F
Başarısız

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECTS (AKTS) NOTLARININ YEREL (ESOGÜ)
NOTLARINA DÖNÜŞÜM ÇİZELGESİ
ECTS NOTU
ESOGÜ NOTU
TANIM
A
AA
Mükemmel
B
BB
Çok iyi
C
CB
İyi
D
CC
Orta
E
DC
Geçer
FX
FF
Başarısız
F

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-(24.12.2008 gün ve30/2 sayılı Senato Kararı): Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüşüm eşdeğerlik tablosunun kullanılması Üniversitemiz Senatosunun 03.12.2008 tarih 29/02 Sayılı Kararı ile benimsendiğinden 07.08.2002 tarih ve 23/01 sayılı Genel Not Ortalamasının mutlak sisteme dönüştürülmesi ile ilgili Senato Kararının iptal edilmesine karar verilmiştir.
-(14.01.2009 gün ve 02/02 Sayılı Senato Kararı):Üniversitemiz Ön-Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Başarılı ve Başarısız Öğrenciler” Başlıklı 19. maddesi 1. paragrafında yer alan; “Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1,80'in altında ise; açılması halinde, öncelikle DC ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı bir dersi alamaz.” hükmü uygulanırken “Bölümünün veya programının birinci sınıfında (veya dikey geçiş intibakında) bir yarıyıl öğrenim gören öğrencinin, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmayacaktır” şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.
2010-2011 öğretim yılından itibaren Üniversitemize yatay geçişle kayıt yaptıran ve bir yarıyıl öğrenim gören öğrencinin de, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmayacağına karar verilmiştir. (12.01.2011 gün ve 02/04 Sayılı Senato Kararı)
-(08.04.2009 gün ve 10/4 sayılı Senato Kararı):ESOGÜ Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesi kapsamında 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren Akademik İzin isteği başvuru süresinin aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir.
 “Akademik İzin isteklerinin ilgili yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren ilk dört hafta içinde yapılması esastır.Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.”
 
-(06.05.2009 gün ve 12/4 sayılı Senato Kararı):Yaz okulunda alınan dersler için, öğrencilerin dersi daha önce alıp devam zorunluluğunu yerine getirip getirmediklerine ve başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın teorik ders çalışmalarının % 70 ine laboratuar ve uygulama çalışmalarının % 80 ine   devam zorunluluğu aranmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
 
-(13.5.2009 gün ve 13/2 sayılı Senato Kararı): 2009-2010 öğretim yılından itibaren sosyal seçmeli ders grupları içinde Kültürel Etkinlikler adıyla yeni ders açılmasına,
- Bu dersin YÖK’ün zorunlu/seçmeli dersleri grubu içinde kredisiz olarak değerlendirilmesine,
- Dersin 1. ve 2 . yarıyıllarda ders programına alınmasına, derste  çakışma aranmamasına,
-Üniversitemiz bünyesinde yapılacak bilimsel toplantı, seminer, konser vb. türdeki etkinliklerin bu dersin kapsamı içinde kabul edilmesine,
-Yarıyıl içindeki çeşitli etkinliklerden hangilerinin kabul edileceği web sayfasındaki “etkinlikler” menüsünden öğrencilere duyurulmasına,
-Öğrencilerin Rektörlükçe kabul edilen etkinliklere katılımının (devamı) elektronik kontrol sistemi ile öğrenci kimlik kartı okutularak denetlenmesine,
-Bir yarıyıl içerisinde en az 8 etkinliğe katılan öğrencinin YT notu ile bu dersten başarılı sayılmasına,
-Bir yarıyıl içerisinde 8’den daha az etkinliğe katılan öğrencinin YZ notu ile bu dersten başarısız sayılmasına,
Dersin Adı:                           Teorik   Uygulama Kredisi  ECTS Kredisi      Yarıyıl
Kültürel Etkinlikler  I                      0                 1               0               1                       1
Kültürel Etkinlikler II                      0                 1               0               1                       2
 
karar verilmiştir.
 
-(13.5.2009 gün ve 13/3 sayılı Senato Kararı): Lisans öğrencilerinin Hazırlık Sınıfından muaf olmalarını sağlayan Ulusal ve Uluslararası nitelikteki geçerli İngilizce yeterlilik sınav ve puanlarını belirleyen 12.09.2007 gün ve 36/11 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararının iptaline,
 
Lisans öğrencileri için Hazırlık Sınıfından muaf olmalarını sağlayan Ulusal ve Uluslararası nitelikteki geçerli İngilizce yeterlilik sınav ve puanlarının aşağıdaki şekilde kabulüne karar verilmiştir.
 
ESOGU TOEFL
TOEFL eski
 + TWE
IELTS
Açıklama
YDB CBT
İYS   Toefl    Twe
70
203
537
4
6.0
Lisans programları İngilizce
Hazırlık Sınıfından Muafiyet için

 

 
-08.07.2009 gün ve 18/1 sayılı Senato Kararı): 28 Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  ile değişiklik yapılan Madde 5-C uyarınca Hazırlık Programları Muafiyeti için; ÖSYM tarafından yapılan KPDS/ÜDS Yabancı Dil Sınavlarından gerekli puan alt sınırının aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
               KPDS          65
               ÜDS            70
 
-(24.09.2009 gün ve 23/5 sayılı Senato Kararı):ESOGÜ Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde " FF Sınırı 100 üzerinden 35' in altında olamaz denmektedir. FF sınırına 35 ham notunun dahil olup olmayacağı yönünde tereddütler hasıl olmuştur. Söz konusu cümlenin " DD alt sınırı 34 ve altında olamaz " olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
 
-(07.10.2009 gün ve 24/2 sayılı Senato Kararı):Üniversitemiz Senatosunun 12.03.2008 tarih ve 09/08 sayılı kararı gereğince bir süreden beri Üniversitemiz birimlerinde ATAM Müdürlüğü nezaretinde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin okutulmasının, derslerde kullanılacak ders kitabı için gerekli materyallerin hazırlanmasının ve merkezi sınavların uygulanmasının yeniden Tarih Bölümü Başkanlığı’nca yürütülmesinin,
Ayrıca söz konusu dersler ile akademik eleman dağılımı programlamak, sınav takvimi ve bu takvime göre merkezi olarak yapılacak sınavların aksatılmadan gerçekleştirilmesini sağlamak, test usulüyle yapılan sınav evrakının zamanında okunması ve ilanı ile güvenliğini sağlamakla görevli ve sorumlu olan Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Fahri YETİM’in de koordinatör olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
 
-(05.05.2010 gün ve 12/3 sayılı Senato Kararı) : Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nce verilen, Türk Dili I-II derslerinin sınavlarının 2010-2011 Öğretim Yılından başlamak üzere tüm Fakülte ve Yüksekokullarda merkezi olarak yapılmasının ve koordinatörlüğünün Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı tarafından yürütülmesinin uygun olduğuna  karar verilmiştir.
 
-(23.06.2010 gün ve 17/04 sayılı Senato Kararı) : ESOGÜ Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre başka üniversiteden alınan ders ile yatay geçişlerde eşdeğerliliği kabul edilen derslerin not dönüşümleri hakkındaki 09.01.2002 gün ve 1/4 Sayılı Senato Kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
ESOGÜ Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Üniversitemiz öğrencisi iken ilgili birim yönetim kurulu kararı ile başka üniversiteden alınan dersler ile bölümler arası yatay geçişlerde eşdeğerliliği kabul edilen derslerin not dönüşümlerinin aşağıdaki gibi yapılmasına,
Alınan not sayısal ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek yönetmeliğin 17. Maddesine göre en yakın katsayı bulunarak harf notuna dönüştürülmesine,
Alınan not harf notu ise, yine 17. maddeye göre en yakın katsayı ile harf notuna dönüştürülmesine,
Eşdeğerliği kabul edilen derslerin dönüşümlerinin Üniversitemizdeki eşdeğer ders adı, kredisi ve ECTS kredisi ile yapılmasına
          Eşdeğerliği kabul edilip not dönüşümü yapılamayan ders notunun ise MU (Muaf) olarak değerlendirilmesine.
 
-(23.06.2010 gün ve 17/11 sayılı Senato Kararı) :Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümlerarası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin 29.03.2006 tarih ve 7/5 sayılı Senato Kararının iptaline, Üniversitemizde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinde yalnızca fakültelerin kendi bölümleri arasında uygulanmak üzere Bölümler Arası Yatay Geçiş Esaslarının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
 
Fakülte İçi Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları:
1-Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde ve fakültelerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.
2-Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on (10) gün öncesine kadar yapılabilir.
3-Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
4-Bölümler arası yatay geçiş kontenjanları; fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.
5-Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulur.
6-Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık bölümünden Mühendislik bölümlerine ve Mühendislik bölümlerinden Mimarlık bölümüne yatay geçiş yapılamaz.
7-Öğretim dili İngilizce olan bölümlere ve zorunlu yabancı dil öğretimi olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı ya da Muafiyet Sınavı başarı belgesi veya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son iki yıl içinde alınmış) istenecektir.
        8-Bölümler arası yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.
 
 
-(01.09.2010 gün ve 26/4 sayılı Senato Kararı): 25.08.2010 tarih ve 27683 sayılı RG’de yayınlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca
 “ESOGÜ’de Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden bir öğrenciye, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye 1 ve 2.ci sınıfından eksik olduğu alanlarda ders(ler) aldırılır. Öğrenci, hazırlık Programı süresince, ESOGÜ Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir. Lisans Öğrenimine hazırlık programının süresi iki yarıyıldır; ancak öğrencinin aldığı derslerin özellikleri, yıllık ders programları ve hazırlık programındaki durumu dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenci 3.cü sınıfa kaydedilir. Programda aldığı toplam ders kredisinin en az % 80’inden başarılı olan öğrencinin, “başarısız” olduğu ders(ler)i ilerleyen dönemlerde almak kaydıyla, 3.cü sınıfa kaydı yapılır. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında almakla zorunlu olduğu ders kredi toplamının %20’sinden fazlasından başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapılan programlarda, öğrencinin Lisans Öğrenimi Hazırlık Programına başlayabilmesi için, üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmesi veya yabancı dil yeterlilik için ESOGÜ Senatosunun belirlediği yabancı dil sınavlardan birinden gerekli asgari başarıyı gösterdiğini belgelemesi veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olması gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ESOGÜ Yabancı Diller Öğretim ve Sınav yönetmeliği’ne tabi olur. Öğrenci, gerek yabancı dil hazırlık eğitimi gerek Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince, tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanır. Öğrencinin, yabancı dil hazırlık sınıfından başarısızlık nedeniyle ilişiğinin kesilmesi halinde, ÖSYM tarafından Türkçe eğitim yapan aynı adı taşıyan bir yükseköğretim programına yerleştirilebilir.”
             Söz konusu yönetmelik değişikliğinin 2009-2010 öğretim yılı sonu itibariyle intibak programında başarısız olan dikey geçiş öğrencilerine de uygulanmasına karar verilmiştir.
 
-(15.09.2010 gün ve 27/3 sayılı Senato Kararı): Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 17.06.2010 tarih 02/04 sayılı Senato Kararı uyarınca; Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya hazırlık sınıfı muafiyet sınavını başaran öğrencilerin sadece Temel İngilizce derslerinde muaf olmalarının uygun olduğuna, Teknik İngilizce derslerinden muaf olmalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.
 
-(12.01.2011 gün ve 02/05 Sayılı Senato Kararı):Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi d bendine göre yatay geçiş yolu ile veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavı ile Üniversitemize kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca kabul edilen eşdeğer dersler için de verilen MU notlu derslerin aynı Yönetmeliğin      20 nci maddesinin e bendine göre not yükseltmek amacıyla tekrar alınamayacağının uygun olduğuna karar verilmiştir.
         
-(29.06.2011 gün ve 18/4 Sayılı Senato Kararı):2009 ve öncesi girişli Zorunlu Hazırlık Programına kaydedilen öğrencilerden mezun oluncaya kadar Hazırlık Seviye Tespit Sınavını geçme koşulu; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği   (Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2008, Resmi Gazete Sayısı : 27074) Geçici Madde 1 ‘ e (Ek madde: 28/06/2009 - 27272 S.R.G Yön\4.md) uyarınca kaldırılmıştır.
 
  
 
 
YÖNETMELİKLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
 
-(07.06.2000 gün ve 20/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı): Üniversitemizden mezun öğrencilere verilecek diplomaların “Türkçe” olarak tanzim edilmesine, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri ile hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin transkriptlerine İngilizce okuduklarına ilişkin şerh konulmasına karar verilmiştir.