• Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt

                   

 

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI
AF BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
31.05.2018

18 MAYIS 2018 GÜN VE 30425 (1.MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7143 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANMAK İSTEYEN ADAYLARIN, EN GEÇ 18 EYLÜL 2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

18 MAYIS 2018 GÜN VE 30425 (1.MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7143 SAYILI AF KANUNU 18 MAYIS 2018 TARİHİNDEN ÖNCE KAYIT SİLDİREN ÖĞRENCİLERİ KAPSAMAKTADIR. KAYDINI SİLDİRMEYEN ÖĞRENCİLER AF KANUNU KAPSAMAMINDA İŞLEM YAPILAMAYACAKTIR. E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDEREK BAŞVURUNUZU YAPMANIZ ÖNEMLE  RİCA OLUNUR.

İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus Cüzdanı / TC. Kimlik Kartı Fotokopisi
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi.( e-devlet üzerinden alınabilir)

ASKERDE OLANLARIN TERHİS TARİHİNİ TAKİP EDEN İKİ AY İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPMALARI GEREKİR.

UYGULAMA ESASLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA BELİRLENDİKTEN SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

MADDE 15- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.”

2017/2018 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ VE BÜTÜNLEME SINAVI ESASLARI
2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İTİBARİYLE TEZ AŞAMASINDA OLUP AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER
25.04.2018

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İTİBARİYLE TEZ AŞAMASINDA OLUP AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER;
 

 • 2016-2017 öğretim yılı öncesinde kayıtlı olup güz yarıyılı itibariyle tez aşamasında olan öğrencilerin azami süresi 8 HAZİRAN 2018 tarihinde dolmaktadır.
 • Azami süresi dolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için 8 HAZİRAN 2018 tarihine kadar “Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisinin” bildirilmesi gerekmektedir. 
 • Bu öğrencilerin 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında “Yüksek Lisans Tezi”, “Uzmanlık Alan Dersi”lerini almış ve başarmış olması gerekmektedir.
 • Aksi takdirde öğrencinin Tez savunması yapılamaz ve öğrencinin ilişiği kesilir.


TEZ TESLİM ÖNCESİNDE;

 •  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı öncesinde ilgili Anabilim Dalınız "Tez Kontrol Sorumlusu" tarafından tezinizin şekilsel kontrolü yapılıp onayı alınacaktır.
 • Tez Danışmanı tarafından teze ilişkin intihal yazılım programının raporu alınacaktır.
 • Jüri Öneri Formu doldurularak verilecektir.
 • Tez Savunma Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulu’nun tez jüri önerisini kabul ettiği tarihten itibaren 1 ay içinde yapılacaktır.
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI
26.02.2018

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ, KİMLİK KARTLARINI ENSTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİNE UĞRAYARAK TESLİM ALABİLİRLER.