TR | EN
Doktora Programı Süreçleri

İLK KAYIT AŞAMASI

Bu aşama sadece ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar ilk aşamada Enstitümüze gerekli belgeleri sundukları kayıtlarını çevrimiçi ara yüz üzerinden gerçekleştirmelidir (Kayıt ekranı için buraya tıklayınız).

Bu aşamada Enstitüye elden herhangi bir evrak teslim edilmez. Eğer evraklarda eksik/hatalı bir giriş olursa, Enstitü personelimiz öğrenci ile iletişime geçecektir.

Akademik takvimde belirtilen kayıt süreleri içerisinde harç ücretlerinin yatırılmış ve derslerin seçilmiş olması gerekmektedir.

DERS AŞAMASI

Ders aşamasında öğrenciler kayıtlı oldukları programların güncel gerekliliklerini takip etmelidirler.

Doktora Programlarından mezun olabilmek için öğrenciler bölümlerin tanımladığı Mezuniyet Koşulları Tablosundan (tablo için buraya tıklayınız) kendi programlarına yönelik koşulları öğrenebilirler. İlgili tabloda hangi program için hangi şartların sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Programınızda derslerinizin seçimi için size danışmanlık sağlayacak ilgiliye ulaşıp ders seçimini beraber yapmalı ve size atanan danışman öğretim üyesine onaylatmalısınız.

DOKTORA YETERLİLİK AŞAMASI

Ders aşamasının gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, derslerin bittiği dönemi takiben Doktora Yeterlilik aşamasına geçmiş olurlar. Bu dönemde öğrenci sadece Doktora Yeterlilik dersini almalıdır. Öğrenci en geç 5.yarıyılın sonunda (bütünleşik doktora öğrencileri için 7. Yarıyılın sonunda) doktora yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Yeterlilik sınavını 2 kere başarı ile geçemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Öğrenciler bu aşamada Yeterlik (Yeterlik Sınavı Öncesi) formu ve eklerini doldurarak Enstitümüze teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeterlik jürisi ve tarihi belirlenir.

Yeterlik sınavı ardından Yeterlik (Yeterlik Sınavı Sonrası) formu ve ekleri doldurularak Enstitümüze teslim edilir.

Başarızlık halinde öğrenciler 2. Yeterlik Sınavına 6 ay içerisinde girmelidirler. İkinci sınavdan da başarısızlık durumunda öğrencinin ilişiği kesilir.

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ AŞAMASI

Doktora yeterlilik sınavını başarı ile geçen öğrenci ilerleyen dönemde Doktora Tez Önerisi aşamasına geçmiş kabul edilir. Bu dönemde öğrencinin sadece Tez Önerisi dersini alması gerekmektedir. Tez önerisinden 2 kere başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. Yeterlik Sınavını takiben en geç 6 ay içinde Tez Önerisi Savunması yapılır.

Öğrenciler Tez Önerisi (Sınav Öncesi) formu ve eklerini eklerini doldurarak Enstitümüze teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tez İzleme Komitesi ve tarihi belirlenir. Bu komitenin sonucu da Tez Önerisi (Sınav Sonrası) formu ve ekleri doldurularak Enstitümüze sunulur.

Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenciler 2. Tez Önerisi Savunmasına girerler. Tekrar red alması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

DOKTORA TEZ AŞAMASI

Tez önerisinden başarı ile geçen öğrenciler tez aşamasına geçmiş kabul edilir. Bu aşamada öğrencilerin Uzmanlık Alan Dersi / Sanatta Tez Çalışmaları dersini ve Doktora Tez Çalışması dersini almalıdır.

Bu dönemde öğrenciler her dönem sonunda danışmanın önerisi ile oluşturulan Tez İzleme Komitesi’nin gerçekleştirdiği izlemeye girmelidir. Tez İzleme Komitesi öğrencinin dönemlik çalışmalarını takip ederek ilgili dönem için başarılı veya başarısız olduğunu belirler. Her Tez İzleme Komitesi için öğrenciler Tez İzleme Formu ve ardından Tez İzleme  (Dönem Raporu) ve eklerini doldurularak Enstitümüze teslim eder.

Tez İzleme Komitesinden 2 kere üst üste veya ardışık olmayacak şekilde 3 kere başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.) Bütünleşik Doktora öğrencileri için öngörülen sürelere 2 yarıyıl eklenir.)

TEZ SAVUNMA AŞAMASI

Öğrenci son tez izleme sonrasında Tez İzleme Komitesi’nin uygun görmesi durumunda tez savunma sınavına girebilir. Tez savunma sınavını başarı ile geçmesi halinde yönetim kurulu kararı ile başarılı sayılarak doktor unvanını kazanmış olur. Öğrencinin tez savunma aşamasına geçmeden önce en az 3 kere Tez İzlemeye girmiş ve başarılı olmuş olması gerekir.

GENEL MEZUNİYET KOŞULLARI

Doktora programlarında azami ders süresi 4 yarıyıldır (bütünleşik doktora programları için bu süre 6 yarıyıldır).

Programların asgari mezuniyet süresi 8 yarıyıl (bütünleşik doktora programları için bu süre 10 yarıyıl), azami mezuniyet süresi 12 yarıyıldır (bütünleşik doktora programları için bu süre 14 yarıyıldır).

Öğrencinin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için toplamda 240 AKTS (Bütünleşik doktora programlarında 300) krediye sahip olması gerekmektedir.

Doktora yeterlilik dersi 25 AKTS, Tez Önerisi dersi 25 AKTS, Doktora Tez Çalışması dersi 25 AKTS ve uzmanlık alan dersi 5 AKTS’dir.,

Ayrıca 2020-2021 bahar dönemi ve sonrasından itibaren kayıt olan öğrencilerin tezi ile ilgili olmak koşulu ile en az bir makale yayın/sergi şartı bulunmaktadır.

Bu koşulların program süresinde tamamlanamaması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

TEZ TESLİM SÜRECİ

Öğrencilerimiz mevcut tez ve dönem projesi yazım ve basım yönergesine buradan erişebilirler.

2022-2023 Güz dönemi itibarı ile, öğrencilerimiz tezlerini ve dönem projelerini güncellenen Enstitümüz Yüksek Lisans Tezleri, Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri, Sanat Eseri/Sanatta Yeterlik Eseri ve Dönem Projelerinin Yazım ve Basım Yönergesi’ni temel alarak hazırlayacaklardır. Bu tarihten itibaren geçerli olacak yönergeye buradan ulaşılabilir.

Dileyen öğrencilerimiz tezlerini Enstitümüzün güncellenen yönergesini temel alarak oluşturulmuş tez yazım kılavuzunu kullanarak yazabilirler.

Tez Savunma Öncesi

Tezin öncelikle danışman tarafından, ardından da Anabilim Dallarında sorumlu Öğretim Elemanı tarafından kontrolü yapılır.

Tezlerin şekilsel kontrolü ve orijinallik başvurusu tamamlanır.

Ardından tezlerin Enstitümüz tarafından kontrolü için;

  • CD formatında Enstitümüze gönderilir.
  • Tez Savunma Formu (Sınav Aşaması) ve ekleri doldurularak teslim edilir.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezleri ve Dönem Projeleri için Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları gereği; tezler için programdan alınacak orijinallik raporunda benzerlik oranı aynı kaynaktan %5’i ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %20’yi geçmemelidir.

Tez Savunma Jürisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

Tezler Savunma Jürisine savunma öncesi ulaştırılır.

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tez Savunma Jürisi atanması ardından öğrenciler, en geç 1 ay içinde savunma sonrası işlemlerini takip etmelidir.

Tez Savunma Sonrası

Tez savunması ardından Tez Savunma Formu (Sınav Sonucu) ve ekleri doldurularak Enstitümüze teslim edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulur.

Tez savunması kabul edilmesi halinde; öğrenci en fazla 1 ay içinde mezuniyet işlemlerini tamamlamalıdır.

  • Mezuniyet sürecinde tez teslim formları olan Tez Onay Sayfası, Danışman Onayı, Tez Teslim Kontrol Listesi, Tez Kontrol/Onay Formları ile tezin içinde olduğu 2 adet CD, Tez Veri Giriş Formu ve 3 adet ciltli tez Enstitümüze teslim edilir. Ciltlenecek tezler için gerekli tez kapakları Üniversitemiz İktisadi İşletmesi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini ve Hastane Poliklinik Büfesinde satılmaktadır.

                                  
                            
  • Tez Veri Giriş Formu detaylarına Enstitümüz internet sayfası-Formlar sekmesi altındaki “Kompakt Disk ve Tez Veri Giriş İzin Formunun Hazırlanması” başlıklı içerikten ulaşılabilir.
  • İşlemlerin tamamlanması ardından öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun ilan edilir.

Tez savunması düzeltme alması halinde; en geç 6 ay içerisinde düzeltilmiş tez teslim edilir. Öğrenci yeniden Tez Savunma Sınavı’na girer ve işlemleri tekrar eder. Başarılı bulunursa yukarıda açıklanan mezuniyet süreci adımlarını takip eder.

Tez savunması reddedilmesi halinde ilgili formlar Enstitü Yönetim Kurulu kararına sunulur ve öğrencinin ilişiği kesilir.