TR | EN
SSS

Sıkça Sorulan Sorular

 

Başvurular nasıl yapılır?

Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular yılda iki kez yapılmaktadır. Güz ve Bahar dönemlerinde Üniversitemiz web sitesi duyurular sayfasında  ilan edilmektedir. Başvuru yapabilmek için ilgili bölümün başvuru döneminde kontenjan ilan etmesi gereklidir.

 

Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans başvuru şartları nelerdir?

-İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana, Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile yabancı dil barajı aramayabilir.

 

-İlan edilen bir tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına ilişkin genel hükümleri uygulanmakla birlikte, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması koşulları Senatoca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için; ALES, YDS ve lisans not ortalaması değerlendirmeye alınması halinde ALES puanının %10’u ve yabancı dil puanının %10’u ile lisans not ortalamasının %80’i giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

 

Doktora / Sanatta Yeterlik başvuru şartları nelerdir?

-Doktora programına başvurabilmek için adayın tezli yüksek lisans diplomasına, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. Ayrıca lisans ve yüksek lisans not ortalaması tabanları Senatoca belirlenir.

 

- Sanatta yeterlik programı başvuru puanı oluşturmada ALES ya da giriş sınavı puanının %50’den aşağı olmamak koşulu ile lisans, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve/veya başka ölçütlerin oranları ilgili enstitü kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

 

Birden Fazla Programa Başvuru Olanağı

İki  programa başvurulabilir.

 

İlk Kayıt/Kayıt Yenileme

Öğrenciler tüm öğretim süresince her yarıyıl başında ilgili Enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yarıyıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

İlk kayıttan sonra tüm öğrenciler her dönem başında ilan edilen tarihler arasında kayıt yenilemekle yükümlüdür.

 

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans ve yüksek lisans derecesinden birini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

 

 

Dersler/Sınavlar

Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde yüzde yetmişin, uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız sayılır. Başarısız oldukları dersleri tekrar ederler.

Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde kendilerine mazeret sınav hakkı verilir.

 

Kayıt Dondurma

Öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararları doğrultusunda kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurma talebi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

Yatay Geçiş

 Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş koşullarını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

Yatay geçiş için anabilim/anasanat dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile asgari yatay geçiş koşulları belirlenebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

 

Özel Öğrencilik

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Programlara kabul edilecek özel öğrenciler için anabilim/anasanat dalı  kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile taban puanlar ve koşullar belirlenebilir. Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

Özel öğrenciler, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt yaptırabilirler. Her bir programa veya programlarda açılan derslere kabul edilecek özel öğrenci sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı  kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Özel öğrencinin, asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim/anasanat dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden yüksek lisanslar için CC, doktora için CB ve üstünde alınan notlar ders geçme notları sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınan derslerin en fazla ikisi kabul edilir. Bu dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir. Toplam krediden düşülecek dersler, danışman ve anabilim/anasanat dalı  başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.