TR | EN
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları; turizm, kültür, sanat, işletme, ekonomi, yönetim, antropoloji, sağlık, gıda ve beslenme bilimleri başta olmak üzere daha pek çok bilim alanı ile etkileşim halinde olan, disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Bu kapsamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans programında, alana ilişkin klasik yaklaşımların yanı sıra güncel akademik ve uygulamaya dönük gelişmeleri de takip edecek, akademik etik ilkeleri içselleştirecek, ulusal ve uluslararası mutfaklar kapsamında araştırma yapabilecek ve Türk Mutfak Kültürünü tüm zenginlikleri ile birlikte, uluslararası ülke mutfakları ile rekabette avantajlı konuma getirebilecek uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Önemi: İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme, günümüzde sadece anlık olarak yiyecek ve içecekleri tüketmekten daha zengin bir şekilde anlam kazanmıştır. Bireylerin ve toplumların ekonomik, sosyo-kültürel ve psikolojik yönlerini yansıtan yiyecek ve içecekler diğer taraftan ülkeler arasında kamu diplomasisi bakımından kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Dünya üzerinde pek çok ülkenin yasa ve mevzuatları içerisinde de yer aldığı üzere; içerisindeki katkı maddelerinden, toplum sağlığı açısından etkilerine kadar yiyecek ve içeceklerin denetlenmesi; sağlıklı, organik ve adil bir süreç içerisinde üretilmesi ve tüketilmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ek olarak sadece yiyecek ve içeceklerin hammaddesi olan malzemeleri bir araya getirip yemeği pişirmek ve bireylere sunmak, günümüzdeki gastronomi anlayışı içerisinde oldukça yetersiz kalmaktadır. Günümüzde bir yiyecek ya da içeceğin hazırlanması için gerekli olan ürünlerin hangi tür tarımsal faaliyetler ile yetiştirildiği, tarladan toptancılara ve işletmelere nasıl ve hangi yöntemlerle sevk edildiği, işletmeye ulaştığı andan servise hazır hale gelene kadar ön hazırlık, pişirme ve sunum aşamasında geçen evreler, geleneksel bir yiyecek ya da içecek ise sunum esnasındaki ritüeller ve kullanılan araç-gereçler, bireylerin sunulan yemeğin duyusal özelliklerine yaklaşımı ve tadımdan sonraki görüşleri, gastronomi ürünlerinin sunulduğu işletmenin atmosferi ve nitelikleri, tüm bu süreç içerisinde istihdam edilen çalışanların durumu, yöresel mutfak kültürü ve kimliği, coğrafi işaretli ürünler ve geliştirilmesi, maliyet ve verimlilik ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi konuları, sürdürülebilirlik yaklaşımı gibi oldukça önemli konular arasındaki sürecin ve ilişkinin kontrol edilmesi, araştırılması ve geliştirilmesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programının araştırma alanları içerisinde yer almaktadır. Bu noktadan hareketle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı, alanında uzman öğretim üyesi kadrosu ile yukarıda belirtilen tüm çalışma konularında kendini geliştirebilecek, gerçekleştirdiği teorik ve uygulamalı çıktıları olan bilimsel çalışmalar ile gastronomi alanına akademik ve sektörel bakımdan katkı sağlayacak donanımlı bireyler yetiştirmektedir.

Başvuru Şartları: Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı mezunu olmak,

  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sözel puan türünden en az 55 puan almış olmak,
  • Yabancı Dil puanı kapsamında en az 55 puan almış olmak.

Başvuru şartları ile ilgili bilgilerin tamamı senede iki defa gerçekleştirilen her başvuru döneminden önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından internet sayfası üzerinden ilan edilmektedir. 

Programın İçeriğindeki Dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etiği, Süt Teknolojisi, Mutfak Ürünlerinin Karakteristikleri ve Tadın Fizyolojisi, Beslenme ve Diyet, Gastronomi Turizmi, Yenebilir Bitkiler ve Baharatlar, Gıda Güvenliği ve Politikaları, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Finansal Yönetim, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Yiyecek İçecek Sosyolojisi, Gastronomide Endüstriyel Üretim, Seminer, Gastronomi Sektöründe Proje Geliştirme, İçecek Teknolojisi ve Alkol Kimyası, Gastronomi Sektöründe Pazarlama Stratejileri, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Örgüt Geliştirme ve Yeniden Yapılanma, Sanat Kuramları, Moleküler Gastronomi, Uluslararası Gastronomi, Gastronomide Ürün Geliştirme.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı mezunları, gastronomi ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanarak, gastronomi ve mutfak sanatları ile yiyecek içecek alanında, konaklama işletmelerinde üst düzey mutfak yöneticisi/profesyonel şef olarak çalışabilmenin ya da bağımsız olarak kendi yiyecek içecek işletmelerini kurabilmenin yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen (araştırma görevlisi/öğretim görevlisi) olarak görev alabilmektedir.

Mezuniyet şartları: Yüksek Lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili dersleri ve seminerleri başarı ile bitirenlerin tez çalışmasını toplam dört yarıyıl sonuna kadar tamamlaması önerilir. Mezuniyet şartları dâhil olmak üzere Yüksek Lisans programına ilişkin tüm usul ve esaslar, 20.05.2019 tarihli ve 30779 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programı

Programın amacı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları; turizm, kültür, sanat, işletme, ekonomi, yönetim, antropoloji, sağlık, gıda ve beslenme bilimleri ile etkileşim halinde olan ve disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Bu kapsamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programının amacı, yüksek lisans eğitiminde kuramsal bilgiler kazanan bireylere, gelişmiş istatistiki yöntemlerden faydalanarak uygulamaya dönük kapsamlı araştırmalar gerçekleştirebilmesi için farklı yöntemler dâhilinde derin bir bakış açısı kazandırmaktır. Ayrıca akademik etik ilkeler ve yaklaşımlar doğrultusunda gastronomi alanı kapsamında bulunan araştırma konuları ile ilgili küresel ölçekte akademik yayınlar ve araştırma projeleri gerçekleştirebilmek, bu araştırmalara gelecekte liderlik edebilmek ve alana yenilik getirebilmek için gerekli akademik ilkeler hakkında vizyon sağlamaktır.

Programın Önemi: Günümüzde bir yiyecek ya da içeceğin hazırlanması için gerekli olan ürünlerin hangi tür tarımsal faaliyetler ile yetiştirildiği, tarladan toptancılara ve işletmelere nasıl ve hangi yöntemlerle sevk edildiği, işletmeye ulaştığı andan servise hazır hale gelene kadar ön hazırlık, pişirme ve sunum aşamasında geçen evreler, geleneksel bir yiyecek ya da içecek ise sunum esnasındaki ritüeller ve kullanılan araç-gereçler, bireylerin sunulan yemeğin duyusal özelliklerine yaklaşımı ve tadımdan sonraki görüşleri, gastronomi ürünlerinin sunulduğu işletmenin atmosferi ve nitelikleri, tüm bu süreç içerisinde istihdam edilen çalışanların durumu, yöresel mutfak kültürü ve kimliği, coğrafi işaretli ürünler ve geliştirilmesi, maliyet ve verimlilik ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi konuları, sürdürülebilirlik yaklaşımı gibi oldukça önemli konular arasındaki sürecin ve ilişkinin kontrol edilmesi, araştırılması ve geliştirilmesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programının araştırma alanları içerisinde yer almaktadır. Bu noktadan hareketle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programında eğitim alacak bireyler, alanında uzman öğretim üyesi kadrosu ile yukarıda belirtilen tüm çalışma konularında bilimsel araştırma gerçekleştirebilecek, alanyazın çerçevesinde kabul gören kuramlara katkı yapabilecek, uygulama süreçlerine ilişkin farklı modeller geliştirebilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel makale, bildiri, araştırma projesi ve bilimsel kitap çalışmaları ile gastronomi ve mutfak sanatları alanına akademik ve sektörel anlamda katkı sağlayabilecektir.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programı mezunu olmak,
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sözel puan türünden en az 55 puan almış olmak,
  • Yabancı Dil puanı kapsamında en az 55 puan almış olmak.

Başvuru şartları ile ilgili bilgilerin tamamı senede iki defa gerçekleştirilen her başvuru döneminden önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından internet sayfası üzerinden ilan edilmektedir. 

Programın İçeriğindeki Dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Gastronominin Sosyolojik Temelleri, Gastronomi ve Kültürel Antropoloji, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yeni Trendler, Pazarlama Teorileri ve Yiyecek İçecek Pazarlaması, Gıda Kimyası, Gıda Sektöründe Biyolojik Risk Faktörleri, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Muhasebe Denetimi, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Duyusal Analiz, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yatırım Projeleri, Destinasyon Pazarlamasında Yerel Mutfaklar, Gastronomi ve Stratejik Yönetim, Gıda Sektöründe Finansal Politika ve Stratejiler, Gastronomide Teknolojik Yenilikler, Örgüt Kuramları, Görsel Okuma Yöntemleri ve Tasarım, Gastronomi ve Medya, Et Bilimi ve Teknolojisi, Gastronomi ve Sürdürülebilirlik, Disiplinlerarası Gastronomi.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programı mezunları, çeşitli istatistiki programları kullanarak gastronomi alanı ile ilgili araştırmalarda edindikleri verileri analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve yeni kuramlar geliştirebilme yeteneğini kazanır. Bireyler üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı kadrolarında görev alarak gastronomi alanına ilgili toplum bireylerini bu alanda eğitme ayrıcalığı ve sorumluluğuna sahip olabilir. Aynı şekilde akademik çalışmalar yaparak makale, kitap, proje gibi bilimsel ürünler üretebilirler. Mezunlarımız, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm ve ağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde üst düzey yönetici olarak da çalışabilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora Programını tamamlama süresi asgari 8 yarıyıl, azami 12 yarıyıldır. Diğer mezuniyet şartları dâhil olmak üzere Doktora programına ilişkin tüm usul ve esaslar, 20.05.2019 tarihli ve 30779 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.