TR | EN
Maliye Anabilim Dalı

Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Bu programın amacı, maliye alanında kendini yetiştirmek isteyen üniversite mezunlarına derinlemesine bilgiler sunmak ve uygulamaya dönük olarak hazırlamaktır. 

Programın önemi: Günümüzde kamu maliyesi ve onun alt dallarına yönelik gelişmelerin hızla artması; özellikle mali hukuk, mali iktisat ve maliye teorisi alanlarında güncel bilgiler ile donanmış ve eleştirel bakış açısına sahip uzman kişilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı bu ihtiyaç doğrultusunda öğrenciler yetiştirmektedir. Program, güncel bilgiler ve gelişmeleri içeren ders programına sahiptir. Ayrıca öğrencilerin maliye ilmini ilgilendiren konulara iktisat, hukuk ve işletme bilimleri perspektifinden de bakabilmelerini sağlamaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2007-2008 yılından itibaren faaliyet göstermesi yönüyle öğrencilerine uzun yılların tecrübe ve bilgi birikimini sunmaktadır.

Başvuru şartları: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denkliği Y.Ö.K. tarafından onaylı yurt içi veya yurt dışındaki üniversite bölümlerinden mezun olmak. Ayrıca;

 1. Lisans derecesine sahip olmak
 2. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 55 almış olmak
 3. YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlardan 40 almış olmak

Programın içeriğindeki dersler: İktisadi Analiz I, Gelir Vergileri Analizi, Sayısal Yöntemler, Kamu Borç Yönetimi ve Analizi, Türkiye’nin Güncel Vergileme Sorunları, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Vergilemenin Hukuki Temelleri, Kayıt Dışı Ekonomi, Uzmanlık Alan Dersi, Türkiye'de Mali Teşvikler, İktisadi Analiz II, Servet Ve Harcama Vergileri Analizi, Kamu Ekonomisi, Avrupa Birliği Vergi Hukuku, Türk Bütçe Sistemi Analizi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri Analizi.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler;

 1. Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
 2. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
 3. Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
 4. Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
 5. Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir. 
 6. Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir.
 7. Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir.
 8. Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir.
 9. Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir.
 10. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
 11. Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.

Mezuniyet şartları: Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için iki yarıyıllık programda öğrencinin 9 ders ve 1 seminer dersi olmak üzere toplam 27 kredilik ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye Anabilim Dalı alanında bilim uzmanı unvanına sahip olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde veya akademik kadrolarda uzmanlık alanlarıyla ilgili görev alabilmektedirler.

Maliye Anabilim Dalı Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Bu programın amacı, maliye alanında kendini yetiştirmek isteyen üniversite mezunlarına derinlemesine bilgiler sunmak ve uygulamaya dönük olarak hazırlamaktır.

Programın önemi: Günümüzde kamu maliyesi ve onun alt dallarına yönelik gelişmelerin hızla artması; özellikle mali hukuk, mali iktisat ve maliye teorisi alanlarında güncel bilgiler ile donanmış ve eleştirel bakış açısına sahip uzman kişilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu ihtiyaç doğrultusunda öğrenciler yetiştirmektedir. Program, güncel bilgiler ve gelişmeleri içeren ders programına sahiptir. Ayrıca öğrencilerin maliye ilmini ilgilendiren konulara iktisat, hukuk ve işletme bilimleri perspektifinden de bakabilmelerini sağlamaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2013-2014 yılından itibaren faaliyet göstermesi yönüyle öğrencilerine uzun yılların tecrübe ve bilgi birikimini sunmaktadır. Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin dersler hafta sonu yapıldığından, özellikle hafta içi derslere katılma imkânı bulunmayan öğrenciler için uygun bir programa sahiptir. 

Başvuru şartları: Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak (Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. Ancak, bu programa öğrenci kabulü için; ALES puanının % 10’u, yabancı dil puanının % 10’u ile lisans not ortalamasının % 80’i giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.)

Programın içeriğindeki dersler: İktisadi Analiz I, Gelir Vergileri Analizi, Kamu Borç Yönetimi ve Analizi, Türkiye’nin Güncel Vergileme Sorunları, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Kamu Harcama Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Kamu Ekonomisi, Türk Bütçe Sistemi Analizi, Yerel Yönetimler Ekonomisi, Avrupa Birliği Vergi Hukuku, Servet Ve Harcama Vergileri Analizi, Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri Analizi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, Dönem Projesi.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler;

 1. Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
 2. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
 3. Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
 4. Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
 5. Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir.
 6. Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir.
 7. Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir.
 8. Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir.
 9. Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir.
 10. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
 11. Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.

Mezuniyet şartları: Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı için üç yarıyıllık programda öğrencinin 10 ders ve 1 dönem projesi olmak üzere toplam 30 kredilik ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte dönem projesi yürütür. Öğrencinin programdaki tüm derslerinin başarı notu en az CC olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrenci 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye Anabilim Dalı alanında bilim uzmanı unvanına sahip olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde uzmanlık alanlarıyla ilgili görev alabilmektedirler.

Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı

Programı amacı: Programının amaçları;

 1. Maliye programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek,
 2. Maliye Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak,
 3. Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak,
 4. Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, Maliye alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

Programın önemi: Günümüzde kamu maliyesi ve onun alt dallarına yönelik gelişmelerin hızla artması; özellikle mali hukuk, mali iktisat ve maliye teorisi alanlarında güncel bilgiler ile donanmış ve eleştirel bakış açısına sahip uzman kişilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı bu ihtiyaç doğrultusunda öğrenciler yetiştirmektedir. Program, güncel bilgiler ve gelişmeleri içeren ders programına sahiptir. Ayrıca öğrencilerin maliye ilmini ilgilendiren konulara iktisat, hukuk ve işletme bilimleri perspektifinden de bakabilmelerini sağlamaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı 2011-2012 yılından itibaren faaliyet göstermesi yönüyle öğrencilerine uzun yılların tecrübe ve bilgi birikimini sunmaktadır.

Başvuru şartları:

 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara denkliği Y.Ö.K. tarafından onaylı yurt içi veya yurt dışındaki üniversite bölümlerinin birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 2. ALES Eşit ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak
 3. YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlardan 55 almış olmak

Programın içeriğindeki dersler: Vergilerin Ekonomik Analizi I, Vergi Yargısının Etkinliği, Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar, Kamu Harcamaları Ekonomisi, Vergi Güvenlik Önlemleri Ve Etkinlikleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Seminer Dersleri, Doktora Yeterlik, Doktora Tez Çalışması, Uzmanlık Alan Dersi.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler;

 1. Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
 2. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
 3. Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
 4. Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
 5. Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir. 
 6. Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir.
 7. Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir.
 8. Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir.
 9. Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir.
 10. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
 11. Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.

Mezuniyet şartları: Maliye Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı için 3 yarıyılda öğrencinin toplam 30 kredilik ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Doktora derslerini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar.

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 60 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Maliye Anabilim Dalı alanında doktor unvanına sahip olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde veya akademik kadrolarda uzmanlık alanlarıyla ilgili görev alabilmektedirler.

Maliye lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Maliye Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.