TR | EN
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Her bir bilim dalı, sahip olduğu metot ve yöntemlere dayalı olarak, öğrencinin daha sistematik ve detaylı bilgiler elde edinmesini hedefler. İslam düşünce tarihinde üretilmiş derinlikli birikimi analiz ederek günümüz toplum ve düşüncesinde karşılaşılan problemlere çözümler üretebilecek bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Önemi: İslam düşüncesinin günümüzde karşı karşıya kaldığı problemlere cevap üretebilme, sahip olunan birikimi rasyonel ve analitik metotla değerlendirmeyle mümkündür. Mevcut program bunu karşılayacak niteliktedir.

Başvuru Şartları: Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinin dört ve üzeri yıllık lisans bölümlerinden birinden mezun olunması ilk kriterdir Diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın İçeriğindeki Dersler: Konulu Tefsir Ekolü, Dil Bilim Ve Arap Dilbilimi, Modern Arap Edebiyatı, Klasik Dönem Dini Akımları, Tefsir Metinleri, Arapça Nahiv Bilgisi, Sahabenin Hadis Anlayışı, Hadise Farklı Yaklaşımlar, Tasavvufun Tartışmalı Konuları, Modern Arap Edebiyatında Kadın, Hadis Tarihi Ve Usulü, Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları, Fıkhın Alt Disiplinleri, Tasavvufun Temel Kaynakları, Kuran Yorumunda Farklı Disiplinler, İslam Hukukunun Genel İlkeleri, İslam Mezhepleri Tarihi Kaynakları, Günümüz Fıkıh Meseleleri, Arapça Klasik Metinler Ve Çeviri Teknikleri, Kuranın Metinsel Analizi, İslam Hukuk Metodolojisi, Karşılaştırmalı İbadetler Hukuku, Konulu Tefsir Çalışmaları, Kuran Mesajının Bağlayıcılığı, Hadiste Rical Bilgisi Ve Kaynakları, Klasik Yöntemlerle Tefsir Okumaları, İslam Eşya Ve Borçlar Hukuku, Tefsir Metodolojisi, Günümüz Hadis Problemleri

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Program ile öğrenciler, ilgili disiplinin temel yaklaşım ve metotlarını değerlendirebilecek, bu alanlardaki gelişmeleri takip edip analiz üretebilecek, alanında bilimsel literatürü yorumlayabilecek ve sonuçlarına yönelik önerilerde bulunabilme yeteneği kazanabilecektir.

Mezuniyet şartları: Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirtildiği üzere 27 kredi-120 AKTS’yi karşılayacak şekilde bölüm dersleri ve ayrıca seminer dersini başarıyla tamamlamış olmak ve alanıyla ilgili ulusal-uluslararası akademik dergilerde bir yayını olmak.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Eğitim-Öğretim ve Kamu Kuruluşları.

Temel  İslam Bilimleri Doktora Programı

Programın Amacı: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Her bir bilim dalı, sahip olduğu metot ve yöntemlere dayalı olarak, öğrencinin daha sistematik ve detaylı bilgiler elde edinmesini hedefler. İslam düşünce tarihinde üretilmiş derinlikli birikimi analiz ederek günümüz toplum ve düşüncesinde karşılaşılan problemlere çözümler üretebilecek bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Önemi: İslam düşüncesinin günümüzde karşı karşıya kaldığı problemlere cevap üretebilme, sahip olunan birikimi rasyonel ve analitik metotla değerlendirmeyle mümkündür. Mevcut program bunu karşılayacak niteliktedir.

Başvuru Şartları: Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüleri kapsamındaki Temel İslam Bilimleri alanından birinden yüksek lisans mezunu olunması ilk kriterdir. Diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın İçeriğindeki Dersler: Kuran I Yorumlamanın Temel İlkeleri, Klasik Fıkıh Usulü Metinleri, Hadis Tenkidi, Mukayeseli İslam Eşya Ve Borçlar Hukuku, Kelam İstidlal Metodları, Fususul-Hikme, Arap Dili Fikhul Luga/Anlambilim, Hadiste İhtilaf, Ahkam Ayetleri, Mukayeseli Hadis Metinleri, Eski Dönem Farsça Tasavvufi Metinler, İslam Öncesi Klasik Arap Edebiyatı, Nasların Tasavvufi Yorumu, Kuran Tefsirinin Kaynakları, Kuran Yorumunda İhtilaflar, Klasik Tefsir Metinleri, Modern Arap Şiiri, Hicri İlk Üç Asırda Tefsir, Mukayeseli Kelam Problemleri, Sünnetin Bağlayıcılığı Ve Çağdaş Tartışmalar.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Program ile öğrenciler, ilgili disiplinin temel yaklaşım ve metotlarını değerlendirebilecek, bu alanlardaki gelişmeleri takip edip analiz üretebilecek, alanında bilimsel literatürü yorumlayabilecek ve sonuçlarına yönelik önerilerde bulunabilme yeteneği kazanabilecektir.

Mezuniyet şartları: Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirtildiği üzere 30 kredi-240 AKTS’yi karşılayacak şekilde bölüm dersleri ve ayrıca seminer dersini başarıyla tamamlamış olmak ve alanıyla ilgili ulusal-uluslararası akademik dergilerde bir yayını olmak.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Eğitim-Öğretim ve Kamu Kuruluşları.

Temel İslam Bilimleri lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  web sayfasını ziyaret ediniz.