TR | EN
Tarih Anabilim Dalı

Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı

Programın Amacı: Evrensel tarih anlayışı içerisinde tarihi problematiklere, periyotlara ve coğrafyalara ait alanlardan birisinde derinleşmek ve uzmanlaşmak; geçmişe ait tecrübeleri günümüze uyarlayabilmek; karşılaşılan güncel problemlerle çözüm önerileri getirebilmek.

Programın Önemi: Mili ve mahalli ölçekli tarih araştırmalarında karanlık noktaların aydınlatılması; Tarihi hadiselere bakışta yeni ve güncel bakış açıları geliştirebilme; Evrensel medeniyet içerisinde Türk tarihinin doğru şekilde konumlandırılmasını sağlama; Derinlikli ve nitelikli tarih araştırmaları ile Türk tarihçiliğinin konumunu güçlendirme; Evrensel tarih araştırmaları arasında Türk tarihçilerini rekabetçi bir seviyeye taşıma.

Başvuru Şartları: Tarih Bölümü Tezli Yüksek Lisans (Alan içi) veya Beşeri ve Sosyal Bilimler (Alan dışı) Tezli Yüksek Lisans programlarından birinden mezun olmak. Alan dışı Tezli Yüksek Lisans programından mezun olunması durumunda “Bilimsel Hazırlık” uygulanacaktır. ALES ve YDS puanları en az 55 olmalıdır.

Programın İçeriğindeki Dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Türk Eğitim Tarihi, Arşiv Kaynakları ve Diplomatika , Avrupa’da Aydınlanma ve Modern Devletin Doğuşu, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi, Osmanlı Hakimiyeti Altında Balkanlar , XIX. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisinde Değişim, Osmanlı Kurumları Tarihi, Bozkırda Devlet ve Teşkilat, Klasik Dönem Osmanlı Hukuku, Osmanlı Hukukunda Resepsiyon Süreci, Osmanlı’da Şehircilik, Osmanlı’da Vakıf Sistemi, Siyasetnameler.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Erken modern çağları şekillendiren dinamikleri iyi kavramış; modern dünyaya yön veren hareket ve akımları iyi okuyabilen; araştırma dönemlerinin kaynaklarına vasıtasız nüfuz edebilen; dil bilen ve dış dünyayı iyi tanıyan; kendi alanlarıyla ilgili yerli ve yabancı literatürü ve gündemi takip edebilen; yeri geldiğinde bu gündemi değiştirip yön verebilen yenilikçi ve rekabetçi araştırmacı ve tarihçiler yetiştirmek.

Mezuniyet Şartları: Doktora Programı Tarih Anabilim Dalı’nda alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak; en az 10 ders ve 1 seminer dersi almak; toplamda 240 AKTS kredisini tamamlamak; yasal süresi içinde teslim edilen ve savunması yapılan Doktora Tezi ile, Tez Jürisi tarafından başarılı bulunmak.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Bu programı bitirenler devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam edilebilirler. Müzelerde ve arşivlerde uzman olarak çalışabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Program Tanımları

Genel Tanım: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde, 18 Ağustos 1993 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Tarih Bölümü, 18.08.1993 tarihinde kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyet Tarihi Yüksek Lisans Programı faaliyetlerini yürütmektedir.

Derecenin Düzeyi: İkinci düzey: Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 55 almış olmak; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 55 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Öğrencinin, bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerin tanınması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Programın Amacı: Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelerin tarihsel kökenlerini bilen, olaylara akademik bir derinlik ile bakabilme yeteneğine sahip, ulusal ve küresel olaylara duyarlı, nesnelliği ve eleştirel yaklaşımı içselleştirmiş, kaynak bilgisine ve kaynakları doğru kullanabilme becerisine sahip, dünyada tarihçilikteki son gelişmeleri değerlendirebilecek donanıma sahip tarihçiler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları: 

 • Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel unsurlarını bilmek ve analiz etmek
 • Türkiye’nin Osmanlı döneminden Cumhuriyete dek geçirmiş olduğu değişim e dönüşümlere vakıf olmak ve gerekli bağlantılar kurabilmek
 • Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne dek Türk siyasal düşüncesinin gelişimi üzerine fikir sahibi olmak ve özgün yorumlarda bulunabilmek
 • Modern Türkiye’nin sosyo-kültürel ve iktisadî yapısına vakıf olmak ve bu yapıyı analiz edebilmek
 • Son dönem Osmanlı Türkçesi okuyabilmek ve bu beceri ile arşivlerde araştırmalarda bulanabilmek
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yerel gelişmelere hâkim olmak ve sosyo-politik karşılaştırmalar yaparak bağlantılar kurmak
 • Akademik makaleler üretebilmek ve seminer verebilmek.

Programın İçeriğindeki Dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik, Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Hayat, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Yenileşme Tarihi, Türk Demokrasi Tarihi, Milli Mücadele Tarihi.

Mezunların İstihdam Profilleri: İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun tarihçilik alanı ile ilişkili çeşitli meslekleri yapmasını sağlar.

Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Program Tanımları

Genel Tanım: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde, 18 Ağustos 1993 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Tarih Bölümü, 18.08.1993 tarihinde kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı faaliyetlerini yürütmektedir.

Derecenin Düzeyi: İkinci düzey: Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından en az 55 almış olmak; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 55 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Öğrencinin, bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerin tanınması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Programın Amacı: Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelerin tarihsel kökenlerini bilen, olaylara akademik bir derinlik ile bakabilme yeteneğine sahip, ulusal ve küresel olaylara duyarlı, nesnelliği ve eleştirel yaklaşımı içselleştirmiş, kaynak bilgisine ve kaynakları doğru kullanabilme becerisine sahip, dünyada tarihçilikteki son gelişmeleri değerlendirebilecek donanıma sahip tarihçiler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları:

 • Yakınçağ’daki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri bilmek ve analiz etmek
 • Fransız İhtilali’nden yıkılışına dek Osmanlı Devleti’nin geçirmiş olduğu değişim e dönüşümlere vakıf olmak ve gerekli bağlantılar kurabilmek
 • Yakınçağ’da Osmanlı Türk siyasal düşüncesinin gelişimi üzerine fikir sahibi olmak ve özgün yorumlarda bulunabilmek    Yakınçağ Osmanlı toplum ve devletinin sosyo-kültürel ve iktisadî yapısına vakıf olmak ve bu yapıyı analiz edebilmek        Yakınçağ dönemi Osmanlı Türkçesi okuyabilmek ve bu beceri ile arşivlerde araştırmalarda bulanabilmek
 • Yakınçağ Osmanlı tarihindeki yerel gelişmelere hâkim olmak ve sosyo-politik karşılaştırmalar yaparak bağlantılar kurmak
 • Akademik makaleler üretebilmek ve seminer verebilmek.

Programın İçeriğindeki Dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik, Siyasi Tarih, Diplomatik, Türk Hukuk Tarihi, Tarih Metodolojisi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Osmanlı Hakimiyeti, Osmanlı Yenileşme Tarihi

Mezunların İstihdam Profilleri: İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun tarihçilik alanı ile ilişkili çeşitli meslekleri yapmasını sağlar.

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Tanımları

Programın Amacı: Modern dünyanın temellerinin atıldığı Yeniçağlarda gerçekleşen önemli dönüşümleri bütün yönleriyle ve derinlemesine kavrayabilecek; bu idrakle modern dünyayı daha sağlıklı bir şekilde tahlil edebilecek; bilimsel yöntemleri, tutarlılığı ve etik bakış açısını benimsemiş, yeniliklere açık; kendilerini içinde bulundukları çağın yöntem ve beceriyle donatan; meraklı, gayretli ve ilerleme kaygısı taşıyan öğrenci ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu sayede Türk kültür ve medeniyetinin daha ileri noktalara taşınmasına katkı yapılacağı ümit edilmekte; evrensel kültür ve medeniyetinin zenginleşmesine katkı yapılacağı öngörülmektedir.

Programın Önemi: Türk kültür ve Medeniyetinin, modern Batı kültür ve medeniyetinin şekillenmesinde ve yükselmesinde oynadığı rolün daha iyi ortaya konması; Doğu Avrupa ve Balkan coğrafyasındaki Türk mirasının günümüz tarihi coğrafyasına etkilerinin daha iyi anlaşılması; günümüz milli kültürleri ve evrensel değerlerin tarihi köklerinin daha iyi analiz edilmesi.

Başvuru Şartları: ALES 55; YDS 40; Beşeri ve Sosyal Bilimler alanlarından mezun olmak (Bu alanlarında dışından yapılacak başvurular için Bilimsel Hazırlık programı uygulanır)

Programın İçeriğindeki Dersler: Osmanlı Devlet Teşkilatı; Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kaynaklar I-II; Osmanlı Tarihi I-II (1299-1600/1600-1789); Osmanlı’da Ekonomik Yapı; Şehir Tarihi Araştırmaları; Osmanlı Sefer Tarihi ve Lojistik; Osmanlı Arşiv Belgeleri I-II; ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim: Erken modern çağları şekillendiren dinamikleri iyi kavramış; modern dünyaya yön veren hareket ve akımları iyi okuyabilen; araştırma dönemlerinin kaynaklarına vasıtasız nüfuz edebilen; dil bilen ve dış dünyayı iyi tanıyan; kendi alanlarıyla ilgili yerli ve yabancı literatürü ve gündemi takip edebilen; yeri geldiğinde bu gündemi değiştirip yön verebilen yenilikçi ve rekabetçi araştırmacı ve tarihçiler yetiştirmek.

Mezuniyet Şartları: Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak; en az 9 ders ve 1 seminer dersi almak; toplamda 128 AKTS kredisini tamamlamak; yasal süresi içinde teslim edilen ve savunması yapılan Yüksek Lisans Tezi ile, Tez Jürisi tarafından başarılı bulunmak.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Bu programı bitirenler, Yüksek Lisans Diploması alırlar. Tarih Lisans mezunu olanların yararlanabildikleri haklardan yüksek lisans mezunları da yararlanabilirler. Öğretmen, arşiv uzmanı, akademisyen vb. olabilirler.

Tarih lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Tarih Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.