TR | EN
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı

Programın Amacı: Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı, ilgili Programların Tezli Yüksek Lisans Derecesine Sahip Mezunların Akademisyen Olarak Yetişmelerine Olanak Vermenin Yanı Sıra, Bu Alanda Donanımlarını Üst Seviyeye Taşımak Isteyenlere Fırsat Sağlamayı, Ileri Düzeyde Sanat Ve Kültür Projeleri Üretmeye Aracılık Etmeyi, Sanat Kuramının Güncel Gelişimine Katkıda  Bulunmayı Amaçlamaktadır.

Programın önemi: Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı aracılığıyla; alanında akademik kadro gereksinimini karşılayabilen, süresiz araştırmayı ilke edinmiş, uluslararası ölçekte yaşanan değişimlere uyum sağlayan, sanatsal ve kuramsal üretimini alanın çok disiplinlilik prensibine göre inşa edebilen, nitelikli akademik profesyoneller yetiştirilmesi beklenmektedir.

Başvuru şartları: Programa başvurmak için üniversitelerin ilan edilmiş ilgili alanlarının dört yıllık lisans bölümlerinden birinden mezun olma ve yine ilan edilmiş ilgili alanların birinden Yüksek Lisans derecesine sahip olma kriteri aranmaktadır. Başvuru için ALES koşulu aranmamakla birlikte, Yabancı Dil barajı koşulu bulunmaktadır. Bu iki sınavdan alınan puanlar, lisans ve Yüksek Lisans not ortalaması lisansüstü sınava eklenmektedir.  Diğer koşullar senede bir kez gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Programdan mezun olarak Sanatta Yeterlik derecesi alabilmek için, bilimsel hazırlık dersleri hariç, 7 adet 3 kredilik dersi, 1 adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmanın yanı sıra sergi, proje gibi alanıyla ilişkili bir çalışma gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin iki yarıyılda 21 kredilik 60 AKTS değerinde dersi başarmış ve toplamda en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlamış olması gerekmektedir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise; en az 42 kredilik 14 adet dersi, 1 adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmanın yanı sıra sergi, proje gibi alanıyla ilişkili bir çalışma gerçekleştirmesi ve en az 300 AKTS koşulunu sağlaması beklenmektedir.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programının; alana ilişkin uzmanlığı destekleyecek akademik düzeyde bilgiye sahip olma, araştırma ve kuramsal çalışmalar üretme yeterliğini, özgün ve yenilikçi, disiplinlerarası uygulamalar yapma becerisini kazandırması, edinilen bilgi ve donanımı aktarabilen, yükseköğretime nitelikli katkı sağlayacak akademik yönü güçlü mezunlar vermesi beklenmektedir.

Mezuniyet şartları: Programın içeriğindeki tüm zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla tamamlanmış olması, FF, DZ ya da YZ notun bulunmaması gerekmektedir. Sanatta Yeterlik Programı’nda 240 AKTS kredisinin sağlanması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşulu bulunmaktadır. Sanatta Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci tez aşamasına geçirilerek en az 3 adet Tez İzleme Komitesi raporu sunulur. Bu sürecin tamamlanması ve Tez Savunma Sınavı’nın başarıyla sonuçlanması halinde mezuniyet koşulları sağlanmış olmaktadır.

Mezuniyet sonrası çalışma olanaklar: Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik programı öncelikle; yenilikçi, kuramsal altyapısını uygulama becerisiyle sentezleyebilen akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sanatta Yeterlik derecesine sahip mezunlar ilgili yurtiçi ve yurtdışı doktora sonrası tam profesyonel uzmanlık programları aracılığıyla akademik araştırmalarını sürdürerek yükseköğretim kurumlarında çalışabilecekleri gibi, sanat ve tasarım alanıyla ilişkili pek çok  kurum ve kuruluşta farklı disiplinlerde uzmanlaşarak profesyonel yaşama atılabilirler.

Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı 

Programın Amacı: Sanat ve Tasarım tezli yüksek lisans programı disiplinlerarası yapısı aracılığıyla; alanında akademisyenler yetiştirmenin yanı sıra, alanda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere fırsat sağlamak, ilgili sektörlerle işbirliğini geliştirecek projeler üretmek, sanatsal ve kültürel gelişime katkıda  bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın önemi: Sanat ve Tasarım alanında yaşanan küresel gelişmelerin gerektirdiği biçimde çok disiplinlilik prensibine göre inşa edilen programın; değişen profile uyumlu profesyoneller yetiştirmesi beklenmektedir.

Başvuru şartları: Programa başvurmak için üniversitelerin ilan edilmiş ilgili alanlarının dört yıllık lisans bölümlerinden birinden mezun olma kriteri aranmaktadır. Başvuru için ALES ve Yabancı Dil barajı koşulu aranmamakla birlikte, bu iki sınavdan alınan puanlar ve  lisans not ortalaması lisansüstü sınava eklenmektedir.  Diğer koşullar senede bir kez gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Programdan mezun olarak Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, bilimsel hazırlık dersleri hariç, 7 adet 3 kredilik ders, 1 adet seminer, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi alınması gerekmektedir. Bu derslere 2 adet zorunlu ders dahildir. Zorunlu 2 adet ders dışında tüm dersler seçmeli, olup 7,5 AKTS ve 3 yerel kredi değerindedir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir. Danışman tavsiyesi ve onayıyla yapılacak başvuru sonucuna göre başka üniversitelerden de 2 adet ders alınması mümkündür.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim:Sanat ve Tasarım tezli Yüksek Lisans derecesinin; alana ilişkin akademik düzeyde bilgiye sahip olma, araştırma ve kuramsal çalışmalar üretme yeterliğini, özgün ve yenilikçi, disiplinlerarası uygulamalar yapma becerisini kazandırması beklenmektedir.

Mezuniyet şartları: Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1 adet seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması alınması gerekmektedir. En az 120 AKTS’nin başarılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Mezuniyet sonrası çalışma olanaklar: Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans programı öncelikle; yenilikçi, kuramsal altyapısını uygulama becerisiyle sentezleyebilen akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yüksek Lisans derecesine sahip mezunlar Sanatta Yeterlik veya ilgili Doktora programlarıyla akademik eğitimlerini sürdürerek yükseköğretim kurumlarında çalışabilecekleri gibi, sanat ve tasarım alanıyla ilişkili pek çok  kurum ve kuruluşta farklı disiplinlerde uzmanlaşarak profesyonel yaşama atılabilirler.

Sanat ve Tasarım lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır.  Daha fazla bilgi için Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.