TR | EN
Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı

Turizm Rehberliği Tezsiz (İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

1. Programın Adı: Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı

2. Programın Amacı: Programın amacı turist rehberliği mesleğinin diploma verme yetkisine sahip eğitim kurumu olan üniversiteler vasıtasıyla nitelikli turist rehberlerinin yetiştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, Türkiye’de önlisans ve lisans düzeyinde turist rehberliği bölümleri İngilizce dilinde turist rehberi yetiştirmektedir.

3. Programın Önemi: 6326 Sayılı Turizm Rehberliği Meslek Kanunu’nun 3. Madde’sinin “c” bendindeki koşulları sağlayan kişiler, Turist rehberliği mesleğine kabul edilmektedir. Söz konusu maddedeki “turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak” ifadesine istinaden sertifika programlarıyla turist rehberi olunabilmektedir. Ancak sertifika programlarıyla verilen eğitim, diplomayı ve yükseköğretim kurumlarını geçersiz kılmaktadır. Bu sebeple, turist rehberliği eğitiminin, yükseköğretim kurumları tarafından verilmesi sağlanmalıdır. Mesleğe giriş, yalnızca diploma ile olmalıdır. Bu program ayrıca İngilizce dili dışındaki rehberlere olan ihtiyacın üniversiteler tarafından karşılanması gerekliliği nedeniyle önem taşımaktadır.

4. Başvuru Şartları: Önerilen Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı’na herhangi bir bölümden lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Programa başvuruda; Lisans mezuniyet ortalamasına, ALES ve Yabancı Dil puanına yönelik Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün değerlendirmesi ve şartları esas alınır.

5. Programın İçeriğindeki Dersler: Programda Turizm Rehberliği Meslek Kanunu’nda alınması zorunlu olan derslere ek olarak seçmeli dersler verilmektedir. Bunlar: Genel Turizm Bilgisi ve Turizm Mevzuatı, Seyahat Acentacılığı, Tur Planlaması ve Yönetimi, Genel Sağlık ve İlkyardım, İletişim Becerileri, Görgü ve Protokol Kuralları, Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Sanat Tarihi ve İkonografi, Dinler Tarihi, Turizm Ekonomisi, Turizm Sosyolojisi, Özel İlgi Turizmi, Turizmde Rehberlik Mesleği ve Meslek Etiği, Mitoloji ve Anadolu Medeniyetleri Tarihi, Rehberlik Uygulamaları, Anadolu Arkeolojisi ve Müzecilik, Türk Halk Bilimi ve El Sanatları, Türkiye Turizm Coğrafyası, Flora ve Faunası, Türk Mutfağı, Girişimcilik ve Liderlik dersleridir.

6. Mezuniyet Şartları: Turist Rehberliği II. Öğretim Yüksek Lisans Programı, toplam 15 ders (30 kredi - 90 AKTS) ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi (30 AKTS), “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

7. Mezuniyet Sonrası Çalışma Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan veya TUREB’in yaptığı yabancı dilden geçerli puan almış, 45 günlük (ülkesel) veya 8 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış ve bölümden mezun olmuş olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Turist Rehberliği Ruhsatnamesi alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir.