TR | EN
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri Lisansüstü Programları

Programların Amacı: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İlahiyat ve İslami İlimler eğitiminin devamı niteliğinde lisansüstü seviyede eğitim veren bir bilim dalıdır. Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, İslam Felsefesi, Mantık, Felsefe Tarihi alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilecek seviyede öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programların Önemi: İlahiyat fakültelerinin kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirme amacını gerçekleştirme konusunda felsefe grubu derslerinin doğrudan veya dolaylı katkısı bulunmaktadır. İlahiyat fakültelerinin bilimsel bir yapı kazanarak nesnel ve evrensel üniversite yapısı içinde temsil edilmeleri hususunda Felsefe ve Din Bilimleri önemli bir role sahiptir. Felsefe ve Din Bilimleri lisansüstü programlarıyla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlanması istenmektedir. Felsefe ve din bilimleri alanında farklı yöntem ve bakış açılarından hareketle farklı çalışmaların yapılması hem din olgusunun sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına hizmet edecektir, hem de akademik zenginliği artıracaktır. Bu kapsamda Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Felsefe Tarihi ve Mantık alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacaktır.

Başvuru Şartları:

Yüksek Lisans

İlan edilen Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten sözel puan türünde 55 puana ya da ALES’e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS’den 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir. Ayrıca Anabilim Dalı kararına bağlı olarak sözlü ya da yazılı veya her ikisi birden olacak şekilde sınav yapılır.

Doktora

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına ya da ALES’den eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Ayrıca Anabilim Dalı kararına bağlı olarak sözlü ya da yazılı veya her ikisi birden olacak şekilde sınav yapılır.

Programların İçeriğindeki Dersler:

Yüksek Lisans

Zorunlu Dersler

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 • Bilim Felsefesi

Din Eğitimi

 • Ahlak ve Şahsiyet Eğitimi
 • Din Eğitim Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar
 • Din Eğitimine Giriş
 • Dünya Görüşü, Kültürler ve Din Eğitimi
 • Farklı Gelenek ve Kurumlarda Din Eğitimi
 • İslam Eğitim Öğretim Tarihi

Din Felsefesi

 • Din Felsefesi I-II
 • Dini Epistemoloji I-II
 • Varoluşçuluk

Din Psikolojisi

 • Din Psikolojisi Tarihi
 • Din Psikolojisinde Metodoloji
 • Psikolojik Din Kuramları

Felsefe Tarihi

 • Dini Metinler I-II
 • Felsefe Tarihi

İslam Felsefesi

 • İslam Düşünürleri I-II
 • İslam Felsefesi
 • İslam Felsefesi Ekolleri
 • İslam Felsefesi Metinleri I-II
 • Kindi Metinleri

Mantık

 • Klasik Mantık
 • Klasik Mantık Metinleri I-II
 • Mantık Felsefesi I-II
 • Mantık Tarihi
 

 

Doktora

Zorunlu Dersler

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 • Sosyal Bilimler Felsefesi

Din Eğitimi

 • Çok Kültürlü Eğitim Ortamları ve Din Eğitimi
 • Din Eğitiminde Program Geliştirme
 • Din Eğitiminin Felsefi Temelleri
 • Din ve Ahlak Eğitimi Kuramları

Din Felsefesi

 • Din Fenomenolojisi
 • Günümüz Din Felsefesi Problemleri I-II
 • Klasik ve Çağdaş Din Felsefesi Metinleri I-II

Din Psikolojisi

 • Dini Gelişim Teorileri
 • Dini Hayatın Boyutları
 • Dini Tecrübe ve Dini Davranış
 • Kur’an’a Göre İnsan Psikolojisi
 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
 • Nefs Psikolojisi
 • Psikoloji Ekolleri ve Dine Yaklaşımları
 • Ruh Sağlığı ve Din
 • Transpersonel Psikoloji

İslam Felsefesi

 • Çağdaş Türk İslam Düşüncesi
 • Düşünce ve Medeniyet Okumaları I-II
 • Farabinin Siyaset Felsefesi
 • Gazali Felsefesinin Temel Özellikleri
 • İbn Rüşd ve Salt-Aristoculuk
 • İbn Sina Metafiziği

Mantık

 • Klasik Mantık Metinleri
 • Osmanlıda Son Dönem Mantık Çalışmaları
 • Mantıkta Tartışma Yöntemleri I-II
 

Mezuniyet Şartları: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora eğitimi mezuniyet şartlarını öğrenmek için tıklayınız.

Felsefe ve Din Bilimleri lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır.  Daha fazla bilgi için Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.