TR | EN
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı

Programın Amacı: Turizm İşletmeciliği doktora programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek,

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak,

Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak,

​Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, turizm alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

Programın Önemi: Turizm sektörü gerek operasyonel anlamda gerekse akademik anlamda her geçen gün büyüyen bir sektördür. Bu durum yeterli insan kaynağı sorununu da beraberinde getirmektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi sektörün geleceği açısından son derece önemlidir. Turizm işletmeciliği doktora programı hem daha donanımlı yöneticilerin hem de turizm eğitiminin ihtiyaç duyduğu akademik personelin yetiştirilmesine sağladığı katkı bakımından önemlidir.

Başvuru Şartları: Turizm işletmeciliği doktora programına üniversitelerin turizm ile ilgili alanlarından mezun olan yüksek lisans öğrencileri başvurabilmektedir. Başvuru sürecinde adayların ales puanının %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanın %25’i dikkate alınarak puan hesaplaması yapılır ve puanı yüksek olan adaylar programa kabul edilir.

Program İçerisinde Yer Alan Dersler: Programda, sürdürülebilir turizm yönetimi, kültürel miras, gastronomi ve medya, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, turist davranışı, turizmde pazarlama teorileri, turizmde tüketici kültürü, turizmin psikolojik dinamikleri, örgüt kuramları, turizm işletmelerinde risk ve kriz yönetimi, turizmin sosyolojik temelleri, istihdam ve kalkınma, turizmde pazarlama araştırmaları, yiyecek içecek işletmelerinde yeni trendler gibi dersler yer almaktadır.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Turizm işletmeciliği alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme yetisine sahip olacak,
 • Turizm işletmelerinin karşılaştıkları sorunları tespit edebilme, gerekli araştırma tasarımını yaparak çözüm yolları geliştirebilme becerisine sahip olacak,
 • Turizm işletmeciliği ve sosyal bilimler ile ilgili güncel eğilimleri izleyebilme ve değişimlere uyum sağlayabilme yetisi kazanacak,
 • Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilme, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olacak,
 • Ekonomik göstergeleri iyi okuyarak pazardaki iş fırsatlarını tespit ederek bu fırsatlardan yararlanabilme yolları tasarlayabilecek,
 • Karşılaştığı sorun, tehdit ya da fırsatları edindiği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek çözüm ya da önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olacak,
 • Sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından izleyebilme ve kullanma becerisi kazanacak,
 • Etkin yönetim becerisi kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütebilecek,
 • Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olacak,
 • Kişiler arası ilişkileri yönetebilecek,
 • Yenilikçi fikirler üretebilme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilme becerisine sahip olacaktır.

Mezuniyet Koşulları: Programın toplam süresi en az 4 yıl (8 yarıyıl) en fazla 6 yıl (12 yarıyıl)’dır. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Ders döneminin ardından yapılacak olan Doktora Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler tez aşamısına geçer ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan mezun olmaya hak kazanırlar.

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Programın Amacı: Bu programın amacı; turizm işletmeciliği alanında karşılaştığı problemleri çözebilecek; hizmet ve kalite konularını analiz edebilecek, tasarlayabilecek ve iyileştirebilecek; iş hayatı ile ilgili kariyer planlarını oluşturabilecek; yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini sürekli yenileyebilecek; bilgisini ve deneyimini paylaşıp yayabilecek, evrensel bilginin üretimi konusunda akademik çalışmalar yapabilecek turizmciler yetiştirmektir.

Programın Önemi: Turizm sektörü gerek operasyonel anlamda gerekse akademik anlamda her geçen gün büyüyen bir sektördür. Bu durum yeterli insan kaynağı sorununu da beraberinde getirmektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi sektörün geleceği açısından son derece önemlidir. Turizm işletmeciliği tezli yüksek lisans programı hem daha donanımlı yöneticilerin hem de turizm eğitiminin ihtiyaç duyduğu akademik personelin yetiştirilmesine sağladığı katkı bakımından önemlidir.

Başvuru Şartları: Tezli yüksek lisans programına üniversitelerin turizm ile ilgili alanlarından mezun olan lisans öğrencileri başvurabilmektedir. Başvuru sürecinde adayların ales puanının %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanın %25’i dikkate alınarak puan hesaplaması yapılır ve puanı yüksek olan adaylar programa kabul edilir. Farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler programa kabul edilmeleri halinde 1 yıl sürecek bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadırlar. 

Program İçerisinde Yer Alan Dersler: Programda, alternatif turizm uygulamaları, turizm işletmelerinde modern yönetim teknikleri, turizmde çevre ve sürdürülebilirlik, turizmde postmodern yönetim teknikleri, turizm ekonomisi, istihdam ve kalkınma, sosyal bilimlerde araştırma yönteemleri, destinasyon pazarlama, gastronomi ve turizm, turizm işletmelerinde örgütsel davranış, turizm sektöründe proje geliştirme, uluslararası gastronomi gibi dersler yer almaktadır.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Turizmle ilgili alanlarda gerekli sorumluluklarını üstlenecek,
 • Turizm ve işletmecilik sektörüne ait konulara vakıf olacak,
 • Karşılaştığı problemleri tanımlayarak çözümüne yönelik kararlar alıp uygulayabilecek;
 • Yabancı dile hakim olup iş hayatına uygulayabilecek
 • Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,
 • Turizm hukuku, turizm ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,
 • Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

Mezuniyet Koşulları: Programın toplam süresi en az 2 yıl (4 yarıyıl) en fazla 3 yıl (6 yarıyıl)’dır. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Derslerini başarıyla geçen öğrenciler tez aşamasına geçer ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Sağlık Turizmi Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı; sağlık turizm yönetimi alanında karşılaştığı problemleri çözebilecek; hizmet ve kalite konularını analiz edebilecek, tasarlayabilecek ve iyileştirebilecek; iş hayatı ile ilgili kariyer planlarını oluşturabilecek; yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini sürekli yenileyebilecek; bilgisini ve deneyimini paylaşıp yayabilecek, evrensel bilginin üretimi konusunda akademik çalışmalar yapabilecek turizmciler/yöneticiler yetiştirmektir.

Programın Önemi: Sağlık turizmi son yıllarda giderek büyüyen önemli bir alan haline gelmiştir. Türkiye sağlık turizmi açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olarak var olan potansiyelini daha da geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların karşılığını bulabilmesi için nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç ise her geçen gün artmaktadır. Bu program özellikle yöneticilik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine verdiği katkı bakımından önemlidir.

Başvuru Şartları: Sağlık turizmi yönetimi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı’na turizm bölümleri ve sağlık bölümleri lisans mezunları kabul edilecektir. Bu bölümün haricindeki lisans bölümlerinden mezun olanlarda sağlık sektöründe en az 2 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Programa öğrenci kabulunde lisans mezuniyet ortalamasının %80’i, ALES puanının % 10’u ve yabancı dil puanının % 10’u dikkate alınarak hesaplama yapılır ve puanı en yüksek olanlardan başlayarak belirlenen kontenjan kadar alım yapılır.  Bu program için belirlenen kabul şartlarını taşıyan öğrenciler için ayrıca bir hazırlık programı veya bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır.

Program İçerisinde Yer Alan Dersler: Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı, sağlık turizmi işletmelerinde yönetim, sağlık turizmi, sağlık turizminde pazarlama, sağlık turizminde kültürler arası iletişim, sağlık işletmelerinde kalite yönetimi ve hasta güvenliği, sağlık işletmelerinde örgütsel davranış, sağlık işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi, sağlık turizmi politikası ve planlaması, sağlık turizminde stratejik insan kaynakları yönetimi, uluslararası sağlık hukuku ve hasta hakları ile dönem projesi gibi dersler yer almaktadır.

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Sağlık Turizmi Yönetimi ile ilgili alanlarda gerekli sorumluluklarını üstlenecek,
 • Sağlık Turizm ve yöneticilik alanında konulara vakıf olacak,
 • Karşılaştığı problemleri tanımlayarak çözümüne yönelik kararlar alıp uygulayabilecek;
 • Yabancı dile hâkim olup iş hayatına uygulayabilecek
 • Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,
 • Turizm hukuku, sağlık turizmi, yönetim, turizm ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,
 • Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

Mezuniyet Koşulları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Turizm İşletmeciliği lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.