TR | EN
İşletme Anabilim Dalı

İşletme Doktora Programı

Programı amacı: İşletme doktora programının temel amacı, öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin kuramsal bilgilerini derinleştirmek ve işletmelerdeki sorunların belirlenmesine ve çözümüne katkıda bulunacak akademik araştırmalar yürütmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, yürütülen araştırmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşarak alanında söz sahibi olan, iş dünyasında ve akademik kurumlarda görev üstlenecek nitelikte kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın önemi: Günümüz işletme yönetiminin başarılarının temelinde disiplinlerarası çalışma yatmaktadır. İşletme doktora programı pazarlama, yönetim, sayısal yöntemler, muhasebe-finans, hukuk gibi farklı disiplinlerin yer aldığı ve öğrencilerin kendilerini istedikleri alanda ileri düzeyde geliştirebileceği bir programdır.   

Başvuru şartları: Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’den 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına ya da ALES’den eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Başvuru ile ilgili diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Örgüt Kuramı, İşletmecilikte İstatistiksel Yöntemler, Tüketici Kültürü Teorisi, Stratejik Yönetim, Fiyatlandırma Stratejileri, Nicel Karar Verme Teknikleri, Strateji ve Pazarlama, Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Sosyal Bilimlerde Deneysel Tasarım, Pazarlamada Nicel Yöntemler, Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri, Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler, Nitel Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Tarihi. Bu derslerin haricinde öğrenciler Muhasebe ve Finansman Doktora Programında yer alan derslerden de alabilmektedir.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: İşletme doktora derecesine sahip öğrenciler, Dünyada ve Türkiye’de işletme yönetiminin gerektirdiği yeterliliklere sahip olacaktır. Ayrıca işletme alanında bilimsel literatürü yorumlayabilecek ve sonuçlarına yönelik önerilerde bulunabilme yeteneği kazanabilecektir.

Mezuniyet şartları: İşletme doktora programı; toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu ise 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Öğrencilerin, doktora derslerini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca bir de bilimsel yayın yapmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, İşletme alanında doktor ünvanına sahip olurlar.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Program mezunu öğrenciler için geniş istihdam olanakları mevcuttur. Öğrenciler üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finans, sayısal yöntemler, birçok farklı alanda ders aldıkları için günümüzde finans kurumları başta olmak üzere her sektörde iş bulma imkanına sahiptir.

Muhasebe Finansman Doktora Programı

Programı amacı: Muhasebe Finansman alanına önemli katkılarda bulunan akademik kadromuz ile akademik literatürü, ulusal ve uluslararası boyutta muhasebe ve finansman alanındaki gelişmeleri izleyen; uygulamalarla kuram arasındaki etkileşimleri analiz edip yorumlayabilen, muhasebe ve finansman yönetiminde etkinlik artırıcı bilimsel çözümler oluşturabilen donanımlı genç bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Programın önemi: Küreselleşme ve endüstri 4.0 ile birlikte farklılaşan iş ve akademik hayat, gerekli donanıma sahip muhasebe finans uzmanlarına ihtiyacı arttırmıştır. Bu kapsamda Muhasebe finansman doktora programı ile yeni dünyanın dinamiklerini takip edebilecek ve değişen işletme fonksiyonlarını yönetebilecek lider vasıflı ve girişimci ruhlu adayların yetiştirilmesi için önemli fırsatlar sunulmaktadır. Söz konusu program ayrıca serbest muhasebecilik mali müşavirlik staj süresini de kısaltmaktadır.

Başvuru şartları: Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’den 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına ya da ALES’den eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Başvuru ile ilgili diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Davranışsal Finans, Krizler ve Finansal Piyasalar, Muhasebe ve Finansta Yapay Zeka, Uluslararası Finansal Yönetim, Muhasebe Teorisi, Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, İç Denetim, Adli Muhasebe ve Hile Denetimi, Muhasebede Sayısal Yöntemler, Transfer Fiyatlandırması, Maliyet ve Performans Yönetimi. Bu derslerin haricinde öğrenciler İşletme Doktora Programında yer alan derslerden de alabilmektedir.  

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Muhasebe Finansman doktora derecesine sahip öğrenciler muhasebe finans alanında bilimsel literatürü yorumlayabilecek ve sonuçlarına yönelik önerilerde bulunabilme yeteneği kazanabilecektir. Ayrıca, muhasebe finans alanında uluslararası sertifika sınavları için de hazırlık yapma imkanına sahip olabilecekler ve serbest muhasebecilik mali müşavirlik için gerekli olan staj süresini de kısaltabileceklerdir.

Mezuniyet şartları: Muhasebe Finansman Doktora Programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu ise 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Öğrencilerin, doktora derslerini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca bir de bilimsel yayın yapmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler Muhasebe Finansman alanında doktor ünvanına sahip olurlar.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Program mezunu öğrenciler için geniş istihdam olanakları mevcuttur. Program mezunu öğrenciler, bankacılık, portföy yönetimi, denetim, iç denetim, yatırım danışmanlığı, serbest muhasebecilik mali müşavirlik gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca akademik hayata da devam edebilirler.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Programın temel amacı farklı disiplinlerden gelen öğrencileri işletmenin finans, pazarlama, yönetim ve hukuk boyutlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerle donanmış lider yöneticiler veya araştırmacılar yetiştirmektir. İşletme Tezli Yüksek Lisans Bölümü’nde Ticaret Hukuku, Muhasebe Finansman, Sayısal Yöntemler, Yönetim ve Organizasyon ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Anabilim Dalları mevcuttur.

Programın önemi: Günümüzde küreselleşme ve dijitalleşme ile değişen işletmelerin yapısı nedeniyle uluslararası işletme bilgisi, becerisi ve çok uluslu bakış açısına sahip yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Değişen iş dünyası yöneticilerinin temel başarı faktörü disiplinler arası çalışmalardır. İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerde öğrencileri de kabul etmektedir.  Bu kapsamda program bünyesinde yer alan çok çeşitli dersler ile öğrenciler birçok alanda bilgi birikimine sahip olabilecek ve istedikleri alanda uzmanlaşabileceklerdir.   

Başvuru şartları: İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS puanına ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir. Başvuru ile ilgili diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, İşletmecilik Bilgisi, İstatistiksel Programlarla Analizler, Yönetim ve Organizasyon, Değişim ve Vizyon Yönetimi, Örgüt Kültürü, Nicel Analiz Teknikleri I, Nicel Analiz Teknikleri II, Anonim Şirketlerde Yönetim ve Temsil,  Tüketici Davranışları, Sosyal Pazarlama, Yalın Mal ve Hizmet Üretimi, Kültür ve Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, Pazarlamanın Temelleri, Uluslararası Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi, Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Pazarlamada Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Rekabet Hukuku, Pazarlama Yönetimi, Pazarlamada Nicel Araştırma, İlişkisel Pazarlama. Öğrenciler ayrıca Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans programında yer alan derslerden de alabilmektedir.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Mezunlarımız, işletme alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme yeteneği kazanmaktadır. Bölümümüz mezunları iş dünyasının potansiyel yöneticileri olarak yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar.

Mezuniyet şartları: İşletme Tezli Yüksek Lisans programı toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin, dersleri ve semineri başarıyla tamamlamaları sonrası tez önerisi verilir. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca bir de bilimsel yayın yapmaları gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: İşletme Tezli Yüksek Lisans programı mezunları için geniş istihdam alanları mevcuttur. Başta finans sektörü olmak üzere, insan kaynakları, dış ticaret, pazarlama, muhasebe, denetim gibi farklı sektörlerde çalışma imkanına sahiptirler.

Muhasebe FinansmanTezli Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Muhasebe Finansman alanına önemli katkılarda bulunan akademik kadromuz ile Muhasebe-Finans Tezli Yüksek Lisans programı, başta işletme mezunları olmak üzere muhasebe ve finansman alanlarında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunlarına bu imkanı vermek üzere düzenlenmiş bir programdır. Bu programın amacı, muhasebe ve finansman alanlarında çalışmak isteyen kişilerin bu alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlamanın yanında ileride bu alanlarda yönetici olmalarına imkan sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmektir.

Programın önemi: Muhasebe ve finansman işletme yönetiminin önemli fonksiyonlarından biri olarak  işletmelerin dışa açılan kapısıdır. Yaşanan finansal krizler, pandemi gibi öngörülemeyen bir takım olaylar muhasebe ve finansal bilginin önemini ve bu alanda yetişmiş uzman personele olan ihtiyacı ortaya koymuştur. Program portföyünde yer alan dersler ile öğrenciler iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte yetişme imkanına sahip olmaktadır.

Başvuru şartları: İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS puanına ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir. Başvuru ile ilgili diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Yatırım Projesi Analizi, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Muhasebede Güncel Konular, Muhasebenin Temel İlkeleri, Bilişim Sistemleri, Maliyet Analizleri, Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi, Denetim, Finansal Analizde Özel Konular, Yönetsel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Uygulamaları, Stratejik Maliyet Yönetimi, Kamu Muhasebesi, Entegre Raporlama. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Muhasebe Finans Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler, bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek, uluslararası muhasebe uygulamalarını bilen ve uygulayabilecek, işletmelerin mali tablolarını hazırlayabilecek, kriz ve belirsizlik ortamlarında doğru finansal karalar alabilecek ve ayrıca akademik açıdan ilerleyebilecek gerekli donanıma sahip olmaktadır.

Mezuniyet şartları: Muhasebe Finans Tezli Yüksek Lisans programı toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin, dersleri ve semineri başarıyla tamamlamaları sonrası tez önerisi verilir. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca bir de bilimsel yayın yapmaları gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Bu program mezunları genelde SPK, Merkez Bankası gibi finans alanında önde gelen kamu kuruluşlarında ya da kamu ve özel bankalarda, bu alanlarda hizmet veren danışmanlık işletmelerinde görev almakta veya kendilerine ait muhasebe işletmelerini kurup işletebilmektedirler.

Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Pazarlama Tezli Yüksek Lisans programının amacı, pazarlama alanına önemli katkılarda bulunan akademik kadromuz ile işletmelerin en temel fonksiyonlarından biri olan pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın önemi: Program ile iş dünyasının gerektirdiği stratejik pazarlama becerisi ve geniş bakış açısına bağlı karar verme yetisi ile donanmış öğrenciler çalıştıkları şirketler için rekabetçi üstünlük sağlayacaklardır.  Program kapsamında, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında pazarlama bölümlerinde çalışmakta olan veya çalışmak isteyen kişilere ulusal ve uluslararası pazarlarda pazarlama stratejileri ve yönetimi alanlarında bilimsel düşünme ve analitik karar verme becerisine sahip, yaratıcılığı yüksek çeşitli kademelerde çalışabilecekleri bir eğitim verilmektedir.

Başvuru şartları: İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS puanına ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.Başvuru ile ilgili diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Pazarlama ve Toplum, Tüketici Davranışları, Sosyal Pazarlama, Yalın Mal ve Hizmet Üretimi, Kültür ve Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, Pazarlamanın Temelleri, Uluslararası Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi, Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Pazarlamada Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Rekabet Hukuku, Pazarlama Yönetimi, Pazarlamada Nicel Araştırma, İlişkisel Pazarlama.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Mezunlarımız, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları pazarlama sektörlerinde potansiyel yöneticiler olarak yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar.

Mezuniyet şartları: Pazarlama Tezli Yüksek Lisans programı toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Öğrencilerin, dersleri ve semineri başarıyla tamamlamaları sonrası tez önerisi verilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca bir de bilimsel yayın yapmaları gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Pazarlama Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışabilir, işletmelerin pazarlama departmanlarında istihdam edilebilirler. Bu kapsamda programdan mezun olan öğrenciler; konaklama işletmelerinin, yiyecek-içecek işletmelerinin, bankaların, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin, mağazaların vb. pazarlama departmanlarında çalışabilirler. Mezunlar, aynı zamanda pazarlama alanında akademik kariyer de yapabilirler.

İşletme Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, bir işletme yönetimi uzmanlık programıdır. Amacımız yönetici ve yönetici adaylarının işletmecilik ve yönetim alanında yetkinliklerini geliştirmek hem işlevsel hem de yönetimsel potansiyellerinin sınırlarını genişletmelerine aracılık etmek ve şirketlerini başarıyla geleceğe taşıyabilmelerine yardımcı olacak stratejik düşünme ve analiz etme becerileri kazandırabilmektir.

Programın önemi: Rekabetin gittikçe arttığı bir dünyada bireylerin lisansüstü seviyede de uzmanlaşması önem taşımaktadır. İşletme ile alanlarda yetkinlik ise, bugün yönetici adaylarından beklenen temel yetkinliktir.  Bu program ile öğrencilere işletmelerde yönetimsel pozisyonlarda iş bulmaları veya kilit sorumluluklar için terfi almalarını sağlanmakta uygulamaya dönük işletmecilik bilgi ve becerileri kazandırılmaktadır. Program ikinci öğretim olduğu için çalışan kişiler de programa devam edebilmektedir.

Başvuru şartları: Başvuru ile ilgili diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: İşletmelerde Veri Analizi, Pazarlama İletişimi, Pazarlamada Karar Analizi, Finansal Teknikler, Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Stratejik Yönetim, Dijital Pazarlama, Yatırım Projesi Geliştirme ve Yönetimi, Müşteri Değeri Yönetimi, İşletme Organizasyonu, İşletme Yönetimi, Sermaye Piyasalarında Yatırım Analizi, Bağımsız Denetim Standartları, Tüketici Davranışları, Muhasebe Bilgi Sistemleri, İşletme ve Ticaret Hukuku, Maliyet Analizinde İstatistiksel Teknikler, Bilişim Sistemleri, Marka Yönetimi, Muhasebe ve Denetimde Dijital Yönelimler.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: İşletme Yüksek Lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmaktadır. Farklı lisans derecesi almış kişiler, işletme temel alanlarında (Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmekte ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmektedir.

Mezuniyet şartları: İşletme Tezsiz (II.Ö) Yüksek Lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ve dönem projesinden oluşmaktadır. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak zorundadır. Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve proje raporunu enstitünün belirlediği şekil şartlarına uygun olarak teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: İşletme tezsiz yüksek lisans programımız yönetici ve yönetici adaylarına yönelik bir uzmanlık programıdır. Bu programda mezun olan öğrencilerimiz işletmenin stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış ve pazarlama, satın alma ve lojistik, üretim ve araştırma ve geliştirme, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon gibi fonksiyonel alanlarındaki teorik ve pratik bilgilerini ve uzmanlık alanlarını genişletebilmekte ve gerek kamu gerekse özel sektörde yöneticilik pozisyonlarının doğal adayları olarak yetiştirilmekte ve geliştirilmektedirler.

İşletme lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için İşletme Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.