TR | EN
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Programın amacı: Doktora programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine alanlarında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Alanda makale, bilimsel çalışma yapabilmek becerisi verebilmektir. Doktorada verilecek eğitimle Türk edebiyatı ve Türk dilinin çeşitli dönemlerine ait alanlarda sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermektir. Doktora programı temel olarak da disiplinlerarası çalışmalara ve ülke ya da uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirme ve bağlantılı olarak nitelikli çalışmaların artışını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Altay Dillerinin akrabalığı konusundaki tartışmalardan başlayarak Türk dillerinin ses yapısı ve özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Türk Diliyle ilgili tartışılan konuları incelemek, araştırmak ve yorumlamak yetisi kazandırmaktır.
Programın önemi: Doktora programının önemi, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Başvuru şartları:

 1. Lisansüstü programlara başvuru için asgari koşullar (ALES, diploma notu, yabancı dil puanı, mülakat vb.) ve bu koşullar için gerekli belge türleri EABD/EASD kurulu tarafından belirlenir ve EK kararı olarak Senatoya sunulur. (2) Adayların yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EK tarafından kabul edilen lisans programından mezun olması gerekir. (3) Adayların doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EK tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans programından mezun olması gerekir. Ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. (4) Adayların bütünleşik doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EK tarafından kabul edilen lisans programından mezun olması gerekir. (5) Lisansüstü öğrencilerin başvurularında tercih ettikleri ve yerleştikleri bilim dalı/programı sonradan değiştirilemez. Ancak YÖK 100/2000 Doktora Bursu Programı kapsamında kontenjan tahsis edilmiş bir anabilim dalının kontenjan alanının dışındaki bilim dalında/programda ilgili enstitü öğrencisi olup, söz konusu anabilim dalının tüm bilim dallarından/programlarından öğrenci başvurusu kabul edileceği durumda, kontenjan alanı ile ilgili bilim dalı/programı dışındaki bilim dallarından öğrenci olma hakkı kazananların bilim dalı/programı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan alanı ile ilgili bilim dalı/programı olmak üzere değiştirilir. Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu durumdaki öğrencilerin danışmanları da burs alanından bir öğretim üyesi olmak üzere değiştirilir ve öğrenciye ilave dersler verilebilir. (6) Lisansüstü programlara başvurabilmek için, adayın ilgili diplomaya veya mezuniyet belgesine sahip olması gerekir. (7) Bir aday aynı enstitüdeki lisansüstü programlardan- tezsiz lisansüstü programlar hariç- bir programa; enstitü kurulunun uygun görmesi hâlinde en fazla iki programa başvuru yapabilir. (8) Güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, bu anabilim/anasanat dallarına yapılan başvurularda ALES puanıyla aynı ağırlıkta sıralama sırasında kullanılmak üzere, her ilan döneminde koşulları EK ve Senato tarafından belirlenen giriş sınavı yapılır. (9) Öğrenci alımında sınav uygulanan lisansüstü programlarda bilim/sanat sınavı; yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılır. Yazılı ve/veya mülakat sınavlarına katılmayan adaylar, başarısız sayılır, değerlendirmeye alınmaz. (10)Yazılı ve mülakat sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD/EASD başkanlığı tarafından teklif edilen “beş” öğretim üyesi arasından, EYK tarafından “üç” asıl, “iki” yedek üye olarak belirlenir. Bilim sınavı ve mülakat sınavı ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından düzenlenir. (11) Yazılı sınav ve mülakatın beraber yapılması hâlinde ağırlıklarına EABD/EASD teklifi ile EK tarafından karar verilir.
 2. (12) Öğrencinin mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemde ise YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak 100’lük sisteme çevrilir, diploma notu sadece 100’lük sistemde verilmiş ise aynen kullanılır. (13)Başvurular, ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır. Gerektiğinde EABD/EASD başkanlığından görüş alınabilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir. (14) Üniversitemizde öğretim üyesi kadrosunda bulunanlar, ESOGÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğindeki asgari başvuru koşullarını sağlamak, başvurulan doktora programının anabilim dalı kurulu tarafından uygun görülmesi ve EYK onayı ile doktora programlarına kontenjan dışı kabul edilir.

Programın içeriğindeki dersler:

DERSLER

Kredi

ECTS

19. YÜZYIL SONRASI TÜRK VE BATI EDEBİYATI

3

7,5

19. YÜZYILINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK HİKÂYESİNİN GELİŞİMİ

3

7,5

ALEGORİ, İMAJ, İSTİARE, SEMBOL, MİT

3

7,5

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

3

7,5

ALİ ŞİR NEVAİ VE TÜRK EDEBİYATI

3

7,5

ALTAY DİLLERİ TEORİSİ I

3

7,5

ALTAY DİLLERİ TEORİSİ II

3

7,5

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KAR. ŞEKİL BİLGİSİ

3

7,5

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞ. SES BİLGİSİ

3

7,5

DİLBİLİM I

3

7,5

DİLBİLİM II

3

7,5

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

0

25

DOKTORA YETERLİK

0

30

EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE DİL FELSEFESİ

3

7,5

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I

3

7,5

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II

3

7,5

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

3

7,5

EDEBİYAT TEORİSİ VE METİN İNCELEMELERİ

3

7,5

EDEBİYAT VE İDEOLOJİ

3

7,5

GELENEK

3

7,5

GERÇEKLİK-SANAT VE OYUN KURAMI

3

7,5

HALK HİKÂYESİ ARAŞTIRMALARI

3

7,5

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MATBUAT HAREKETLERİ

3

7,5

İRONİ VE EDEBİYAT METİNLERİ

3

7,5

JACQUES DERİDA VE POST-YAPISALCILIK

3

7,5

KARŞILAŞTIRMALI ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI I

3

7,5

KARŞILAŞTIRMALI ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI II

3

7,5

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ROMANI VE HİKÂYESİ I

3

7,5

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ROMANI VE HİKÂYESİ II

3

7,5

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK VE DÜNYA TİYATROSU I

3

7,5

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK VE DÜNYA TİYATROSU II

3

7,5

KIPÇAK TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ I

3

7,5

KIPÇAK TÜRKÇESİ METİN İNCELEMLERİ II

3

7,5

KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ I

3

7,5

KLASİK ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ II

3

7,5

KLASİK EDB. ZEVK VE ANLAYIŞ. MODERN EDB. YANSIYIŞI

3

7,5

KLASİK TÜK EDEBİYATINDA NAZİRE GELENEĞİ

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BELAGAT

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ TASVİRLER

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİN İNCELEMELERİ

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH VE HİCİV

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞERH VE ŞERH METODU

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR VE ŞİİR ÜSLUPLARI

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ZİRVE ŞAHSİYETLER I

3

7,5

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ZİRVE ŞAHSİYETLER II

3

7,5

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE AŞK

3

7,5

KÜLTÜR VE MEDYA

3

7,5

MASAL KURAMLARI VE TÜRK MASALLARI

3

7,5

MEVLANANIN KLASİK TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ

3

7,5

MİTOLOJİ VE EDEBİYAT

3

7,5

MODERN EDEBİYATTA YENİ YÖNELİŞLER

3

7,5

MODERN TÜRK EDEBİYATINDA POETİKALAR II

3

7,5

MODERN TÜRK EDEBİYATINDA TENKİDİN GELİŞİMİ

3

7,5

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE POETİKALAR I

3

7,5

MODERN TÜRK ŞİİRİNİN GELİŞİMİ

3

7,5

MODERN TÜRK ŞİİRİNİN GELİŞİMİ II

3

7,5

OSMANLI METİNLERİ ÇÖZÜMLEMELERİ I

3

7,5

OSMANLI METİNLERİ ÇÖZÜMLEMELERİ II

3

7,5

POETİKA KAVRAMI VE TARİHİ

3

7,5

POST-MODERN EDEBİYAT KURAMI

3

7,5

REALİZM VE TÜRK EDEBİYATI

3

7,5

RİTÜEL

3

7,5

ROMANTİZM VE TÜRK EDEBİYATI

3

7,5

SEMİNER

0

7,5

SOS.BİLİMLERDE ARAŞ.YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

3

7,5

SÖZ DİZİMİ I

3

7,5

SÖZ DİZİMİ II

3

7,5

SÖZLÜKBİLİMİ I

3

7,5

SÖZLÜKBİLİMİ II

3

7,5

ŞİİR DİLİ

3

7,5

TANZİMAT DÖNEMİNDE MATBUAT HAREKETLERİ

3

7,5

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT

3

7,5

TARİHİ TÜRK DİLİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ

3

7,5

TARİHİ TÜRK DİLİNİN KARŞILAŞTIRMALI ŞEKİL BİLGİSİ

3

7,5

TARİHSEL TÜRK DİLİ METİN İNCELEMELERİ I

3

7,5

TARİHSEL TÜRK DİLİ METİN İNCELEMELERİ II

3

7,5

TEKKE VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ

3

7,5

TEZ ÖNERİSİ

0

30

TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATI II

3

7,5

TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ I

3

7,5

TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ II

3

7,5

TÜRK GRAMERİNİN SORUNLARI I

3

7,5

TÜRK GRAMERİNİN SORUNLARI II

3

7,5

TÜRK HALK EDEBİYATI I

3

7,5

TÜRK HİKÂYECİLİĞİNİN GELİŞİM EVRELERİ

3

7,5

TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI I

3

7,5

TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI II

3

7,5

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI

3

7,5

TÜRKOLOJİNİN KAYNAKLARI I

3

7,5

TÜRKOLOJİNİN KAYNAKLARI II

3

7,5

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

5

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖNCÜ YAZARLAR I

3

7,5

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖNCÜ YAZARLAR II

3

7,5

YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I

3

7,5

YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II

3

7,5

 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim:

 • Sosyal bilimler ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Türk Dili ve Edebiyatı’nın problemlerini çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Türk Dili ve Edebiyatı bilimi ve ilgili alanlardaki karmaşık sorunları saptama, tanımlama ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri.
 • Belirlenmiş hedefler doğrultusunda metin kurma veya çözme konusunda uygun yöntemleri bularak uygulama becerisi.
 • Türk Dili ve Edebiyatı bilimi çalışmaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait metinlerin incelenmesi veya sorunlarının çözümü için veri toplama, bunun için eski ve yeni kaynaklara ulaşma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme ve sanatsal zevk edinme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Türk Dili ve Edebiyatı çalışmalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sosyal, sanatsal, kültürel ve psikolojik etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretme konusunda farkındalık yaratma becerisi.
 • Yerel ve evrensel boyutlarda çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

Mezuniyet şartları: Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez Çalışmasının bir yarıyıllık AKTS kredi değeri “25” dir. Uzmanlık alan dersinin bir yarıyıl AKTS kredi değeri “5”tir. Mezuniyet için Doktora/ Sanatta Yeterlik Tez Çalışması Dersi ve Uzmanlık Alanı Dersinden toplamda en az 120 AKTS alınarak başarılmış olmalıdır.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Mezunlar üniversitelerde misafir öğretim elemanı olarak ders verebilmektedirler. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. 

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Yeni Türk Edebiyatı sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları doktora için hazırlamak, Tanzimat Döneminden günümüze kadarki süreç içerisinde kaleme alınmış yazınsal ürünleri üst düzeyde değerlendirme yetisine sahip bilim adamları yetiştirmektir.

Programın önemi: Yeni Türk Edebiyatı ABD, alanında yetkin üç profesör ve bir doçent öğretim üyesinden oluşmaktadır. Üniversitenin Ankara ve İstanbul’a yakın mesafede olması, araştırmacıların kütüphane imkânlarından rahatça yararlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Başvuru şartları: Fen Edebiyat Fakültelerinin, Edebiyat Fakültelerinin, Dil Tarih Coğrafya Fakültelerinin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin, İnsani ve Beşerî Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Dilbilimi Bölümleri, Türk Halk Bilimi ve Halk Bilimi Bölümlerinden mezun olmuş olmak, en az 60 puan ALES (Sözel) ve en az 60 puan yazılı bilim sınavından puan almış olmak.

Programın içeriğindeki dersler: Yeni Türk Edebiyatında Üslup I-II, Edebiyat ve Psikanaliz, Modern Türk Şiirinde Temalar, Edebilik ve Edebi Eserlerde Yapı Meselesi, Seminer, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Edebiyat Felsefe İlişkileri, Edebi Tenkit Teorileri I-II, Edebi Oluşumlar ve Örnek Metin İncelemeleri.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Programı başarıyla tamamlayan yüksek lisans mezunlarına “Master of Business Arts (MBA)” unvanı verilmektedir. Kişi, Yeni Türk Edebiyatının her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olan, uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan ve bir edebiyat eserinin yorumcusu olabilen bir mezun olur.

Mezuniyet şartları: En az 8 ders + 1 seminer dersi almak, 120 AKTS, en az 3.00 ortalamaya sahip olmak, en az 1 yayın yapmış olmak.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Yeni Türk edebiyatı bilim uzmanı derecesini kazanmış bir öğrenci, üniversitelerde Türk Dili okutmanı olarak çalışabilir, akademik sahada çalışmalarına devam edebilir. Mezun, hem özel sektörde, hem de devlet kurumlarında ayrıcalık kazanır.

Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili alanlarında araştırma yapmayı bilen,  akademide bu alanın eksiklerini karşılayacak çalışmalar ortaya koyabilen bilim uzmanları yetiştirmek.

Programın önemi: Türkoloji üzerine yapılacak lisansüstü eğitim, bu alanda çalışacak kişilere yol gösterecek, akademik anlamda da katkı sağlayacaktır. Tezli yüksek lisans eğitimi anabilim dalımızda söz konusu alanın önde gelen oldukça donanımlı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.  Öğrenciler bu alacakları eğitim ile Türkoloji alanında yetkin bir bilim uzmanı olarak yetişecekler, alanın literatürüne ve problemlerine hâkim hâle gelebileceklerdir.

Başvuru şartları: Fen Edebiyat Fakültelerinin, Edebiyat Fakültelerinin, İnsani ve Beşerî Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Dilbilimi Bölümleri, Türk Halk Bilimi ve Halk Bilimi Bölümlerinden mezun olmuş olmak ve yazılı Bilim sınavından en az 60 puan almış olmak.

Programın içeriğindeki dersler: Köktürkçe Üzerine Araştırmalar, Eski Uygur Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Türk-Moğol Dil ilişkileri I-II, Eski Kuzey-Batı Türkçesi I-II, Oğuz Türk Şiveleri I-II, Biçimbilimi, Sözcükbilim, Türk Dili Semineri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği.

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Programların açılması ile öğrenciler dünyadaki ve ülkemizdeki Türkoloji ve Dilbilimi alanlarını yorumlayabilecek, alanın yeni araştırma yöntemlerini ve teorilerini takip edebilecek, bu disiplinlerde bilimsel etkinliklerde bulunabilecek, Türkoloji ve Dilbilim alanlarında bilimsel literatürü yorumlayabilecek ve sonuçlarına yönelik önerilerde bulunabilme yeteneği kazanabilecektir.

Mezuniyet şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Ayrıca tez savunmasını başarıyla tamamlaması ve teziyle ilgili bir makale yayımlaması da gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde akademisyen olarak ilerleyebilecekleri gibi ayrıca Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER)’nde okutman olarak çalışabilirler. Lise ve ortaokul düzeyinde eğitim kurumlarında öğretmen olabilirler.

Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Programın amacı: Eski Türk Edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan, nazım ve nesir türünde yazılmış el yazması Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisi kazanan, bu metinleri anlama, şerh etme ve değerlendirme hususunda yetkinliğe erişen, eleştirel bakış açısına sahip ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir. 

Programın önemi: Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, bir meslek kazandırma programı olmayıp alanda derinleşmek isteyen ya da akademik kariyer düşünenlere yönelik bir alandır. Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar, “Bilim Uzmanı” unvanı alırlar. Akademisyen olma yolunda atılacak ilk adım olan Yüksek Lisans programları, Doktora için de bir hazırlık evresi hüviyeti taşır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde açılan Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programındaki dersler, alanında donanımlı ve yetkin akademisyenler tarafından verilmektedir.

Başvuru şartları: Fen-Edebiyat Fakültelerinin, Edebiyat Fakültelerinin, İnsani ve Beşerî Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Dilbilimi Bölümleri, Türk Halk Bilimi ve Halk Bilimi Bölümlerinden mezun olmuş olmak ve yazılı Bilim sınavından en az 60 puan almış olmak ilk kriterdir. Diğer koşullar (ALES, Yabancı Dil vs.) senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Seminer, Osmanlı Metinleri, Eski Türk Edebiyatında Divan İncelemeleri, Eski Türk Edebiyatında Metin Şerhi, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Eski Türk Edebiyatında Nazım…

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu lisansüstü programla öğrencilerin, Eski Türk Edebiyatı alanında yeterli bilgi birikimine sahip olması; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Eski Türk Edebiyatı’nın problemlerini çözmek için uygulayabilmesi; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretme konusunda yetkinlik kazanması hedeflenmektedir.

Mezuniyet şartları: Öğrenciler tüm ders dönemleri boyunca en az 8 ders, 1 Seminer, Yüksek Lisans Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan dersini (Toplam 120 AKTS) almakla yükümlüdür. Geçme notu CC’dir. Öğrenciler en az 3.00/4.00 ortalamaya sahip oldukları takdirde mezun olabilirler. 2019-2020 Güz Yarıyılı ve sonrasında programa kayıt olan öğrenciler için tez çalışmasıyla ilgili bir yayın yapma şartı vardır.

Azami Ders Süresi

4 yarıyıl (2 Yıl)

Asgari Mezuniyet Süresi

4 Yarıyıl (2 Yıl)

Azami Mezuniyet Süresi

6 Yarıyıl (3 Yıl)

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Mezuniyet sonrası öğrenciler, yeterli yabancı dil ve ALES puanına sahipse Doktora Programına başlayabilmekte ve Araştırma Görevlisi alım ilanlarına –ilanların şartlarını taşıdığı takdirde- başvuru yapabilmektedir.

Türk Halk Bilimi Yüksek Lisans Programı

Programı amacı: Türk Halk Bilimi alanını bilimsel, bütünsel ve sistematik bakış açısıyla yorumlayabilen donanımlı insan kaynağı yetiştirerek ihtiyaca cevap vermek, Halk Bilimi teori ve yöntemlerini ayrıntılarıyla ve mukayese ederek tanınmasını sağlamak, Türk Halk Bilimi kavramının, geleneğin temsilcilerinin ve yaratmalarının kavratılmasını sağlamaktır. 

Programın önemi: Halk biliminin müzecilik, medya, turizm ve animasyonla ilişkisi nedeniyle bu alanlarda ve uygulamalı halk bilimi çalışmalarında bulunacak kişilere yol gösterecek, akademik anlamda da katkı sağlayacaktır.   

Başvuru şartları: Fen-Edebiyat Fakültelerinin, Edebiyat Fakültelerinin, İnsani ve Beşerî Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Dilbilimi Bölümleri, Türk Halk Bilimi Bölümlerinden mezun olmuş olmak ilk ölçüttür. Diğer koşullar senede iki defa gerçekleştirilen başvuru sürecinde Sosyal Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Programın içeriğindeki dersler: Türk Destan Araştırmaları,  Âşık Edebiyatı Araştırmaları, Halk Bilimi Teori ve Yöntemleri, Töre ve Gelenekler, Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları, Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Türk El Sanatları, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müzecilik, Türk Kadın Kültürü ve Folkloru, Türk Halk Hekimliği, Kültür Ortamları ve Folklor, Dede Korkut Araştırmaları, Folklor Araştırmaları Tarihi…

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Programların açılması ile öğrenciler folklorun nasıl bilim dalı hâline geldiğini kavrayacak, folklorla ilgili ilk isimleri ve çalışmaları tanıyacak, Avrupa’daki folklor araştırmalarının gelişimi üzerine yorumlar yapabilecek, folklorun inceleme alanı, amacı ve ulaştığı sonuçlarla ilgili bilgiler edinecek, folklor ürünlerinin hangi ortamlarda yeniden üretilip güncellendiği ve bu ortamlardaki değişim ve dönüşümlerin neler olduğu alt sorusuna cevap verebilecek, kültür bilimleri çerçevesinde halk biliminin ortaya çıkışı ve gelişimini sebep-sonuç ilişkisi içinde anlama, değerlendirme, geliştirme ve derinleştirme becerisi, halk bilgisi kaynaklarına ulaşma ve elde edilen verileri değerlendirme yöntemlerini kullanabilme ve geliştirme becerisi ve sahadan elde edilen halk bilgisini sınıflandırma, analiz edebilme ve açıklayabilme becerisi kazanacaklardır.

Mezuniyet şartları: Öğrenciler tüm ders dönemleri boyunca en az 8 ders, 1 Seminer, Yüksek Lisans Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan dersini (Toplam 120 AKTS) almakla yükümlüdür. Geçme notu CC’dir. Öğrenciler en az 3.00/4.00 ortalamaya sahip oldukları takdirde mezun olabilirler. 2019-2020 Güz Yarıyılı ve sonrasında programa kayıt olan öğrenciler için tez çalışmasıyla ilgili bir yayın yapma şartı vardır.

Azami Ders Süresi

4 yarıyıl (2 Yıl)

Asgari Mezuniyet Süresi

4 Yarıyıl (2 Yıl)

Azami Mezuniyet Süresi

6 Yarıyıl (3 Yıl)

 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği formasyon yerine geçecek şartları yerine getirmek kaydıyla eğitim kurumlarında çalışabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığında, folklor araştırmacı olarak konu ile ilgili araştırma ve derleme yapabilir. Yeterli yabancı dil ve ALES puanına sahipse Doktora Programına başlayabilmekte ve Araştırma Görevlisi alım ilanlarına –ilanların şartlarını taşıdığı takdirde- başvuru yapabilmektedir. Editörlük, özel ders öğretmenliği ve kültür-sanat etkinlik yöneticisi vb. çeşitli alanlarda çalışabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı lisansüstü programlarına başvurular ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır.  Daha fazla bilgi için Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı web sayfasını ziyaret ediniz.