TR | EN
Disiplinlerarası Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Program başvuru şartları:

 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen kabul-kayıt koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Programın içerdiği dersler:

 • Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 • Seminer
 • Uzmanlık Alan Dersi
 • Yüksek Lisans Tez Çalışması
 • Elektronik Ticarette Fikri ve Sınai Haklar
 • Patent ve Faydalı Model Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Akıllı Sözleşmeler
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Uluslararası Ticaret Hukukunun Ekonomik Temelleri
 • Uluslararası Ticari Tahkim ve Ekonomik Etkileri
 • İktisat Sosyolojisi
 • Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları
 • Haksız Rekabet Hukuku
 • Rekabet Analizi
 • Ekonomi Ceza Hukuku
 • Ekonomik Suçlar
 • Ekonominin Temelleri
 • Hukukun Yapısında Neoliberal Dönüşümler
 • Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • Neoliberalizm ve Hukuk
 • İdarenin Sözleşmeleri
 • Kamu Hizmeti
 • Hukuk Yargısı Bakımından Usul Ekonomisi
 • İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve Buna Bağlanan Sonuçlar
 • Ekonomik ve Mali Anayasa
 • Sigorta Hukukunda Külfetler
 • İnsan Hakları ve Kalkınma
 • İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Suçlar
 • 5607 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kaçakçılık Suçları ve Yaptırımları
 • Market ve İnsan Hakları Hukuku
 • Avrupa İş Hukuku
 • İş İlişkilerinde Esneklik
 • İfa Engelleri
 • Tüketici Sözleşmeleri Hukuku
 • Ticaret Hukuku ve Ticari Yaptırımların Ekonomik Analizi
 • Halka Açık Anonim Şirketler
 • İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
 • Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları

Mezuniyet şartları:  

 • Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Yukarıda belirtilen kredi ve AKTS doğrultusunda zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamak. Yüksek lisans tezini başarı ile savunmak.

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları:

 • Ekonomi hukuku alanında uzmanlık unvanına sahip olarak avukat, hâkim, danışman, yönetici ve benzeri konumlarda kamu ve özel sektörde çalışma imkânı sağlar.
 • Üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkânını artırır.